• Informácie COVID-19

     • Vážený rodič, zákonný zástupca,

      v súvislosti so vznikom mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky (šíriacou sa pandémiou COVID – 19) a s tým súvisiacou potrebou zmierniť negatívne dopady na výučbu, je potrebné dodržiavať pokyny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a školstva SR , ktoré boli nariadené stredným školám:

      Zákonný zástupca

      - Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

      - Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

      - Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021.

      - Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Vyhlásenie o bezinfekčnosti, Zdravotný dotazník).

      - V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.


      Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka

      Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti


     • Prázdniny aktívne

     • Prázdniny slúžia najmä na oddych a na načerpanie fyzických i psychických síl na nasledujúci školský rok. Mnohí žiaci čas práznin využijú tiež na brigády. Zmysluplne sa ho rozhodla využiť aj Stela z 2.B.  

      Stela Zumerlingová sa rozhodla, že nebude celé leto iba oddychovať ale, že sa bude venovať aj práci s deťmi. A tak sa z nej na dva mesiace stala detská animátorka. Skvelé je, že to množstvo z toho, čo sa počas školského roka naučí, si môže v lete vyskúšať v praxi. A to je pre ňu tá najlepšia škola. Z referencií, ktoré má je zrejmé, že ju táto práca baví, a že ju robí dobre. A nás to samozrejme veľmi teší. Len tak ďalej :) 

     • Výsledky talentových skúšok

      • výsledky 2. kola talentových skúšok v odbore učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo na pomaturitné štúdium pre šk. rok 2020/2021 si môžete pozrieť po kliknutí SEM