• Pracovná náplň výchovného a kariérneho poradcu

  •  

   Úlohy výchovného poradcu

   A) Výchovný poradca vykonáva činnosť prieskumnú, identifikačnú, vyhodnocovaciu, diagnostickú, depistážnu, konzultačnú, metodickú, informačnú, osvetovo-preventívnu, koncepčno-plánovaciu, organizačnú a administratívnu.

   B) Výchovný poradca plní úlohy výchovného poradenstva spravidla v spolupráci s triednymi učiteľmi:

   1. monitoruje žiakov s problémami vo výchove, vzdelávaní a vývine osobnosti
   2. informuje a pomáha žiakom, rodičom,  (zákonným zástupcom) pri voľbe štúdia, povolania a pracovného zaradenia
   3. triednym učiteľom poskytuje pomoc pri práci so žiakmi intelektovo-nadanými a talentovanými, sociálne znevýhodnenými, žiakmi so špeciálnými výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakmi nastupujúcimi do prvého ročník strednej školy
   4. spolupracuje s odborníkmi pri poskytovaní sociálneho poradenstva
   5. zabezpečuje a podieľa sa na realizácii preventívnych aktivít pre žiakov
   6. poskytuje konzultačnú a informačnú pomoc žiakom
   7. koordinuje výchovný proces školy
   8. spolupracuje s vedením školy, s rodičmi, učiteľmi, triednymi učiteľmi a koordinátorom prevencie
   9. na pedagogických radách informuje o výchovno-poradenských aktivitách a o opatreniach potrebných pre riešenie problémov
   10. využíva informačno-komunikačné technológie pri práci s profesijnými informáciami
   11. aktívne sa zúčastňuje na poradách, metodických stretnutiach, seminároch a školeniach pre výchovných poradcov

   Úlohy smerom k žiakom

   1. vyvíja úsilie aby žiaci na základe objektívneho poznania seba samého mali možnosť získať kvalitné informácie a na základe nich zosúlaďovať svoje ambície so spoločenskými potrebami
   2. v spolupráci s triednymi učiteľmi monitorovať zmeny v správaní žiakov
   3. monitorovať spôsob adaptácie žiakov prvého ročníka a prípadné problémy riešiť v spolupráci s ostatnými vyučujúcimi a rodičmi
   4. osobitnú pozornosť venovať nadaným a talentovaným žiakom a žiakom so sociálne znevýhodneného prostredia
   5. zabezpečovať žiakom výchovu v oblasti diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie
   6. venovať pozornosť výchove k ľudským právam v triedach a v škole so zámerom podporiť hodnotu človeka
   7. podávať žiakom maturitných ročníkov aktuálne informácie s prehľadom možnosti štúdia na vysokých školách, nadstavbového a pomaturitného štúdia
   8. poskytovať metodickú pomoc žiakom pri vyplňovaní prihlášok na vysokú školu

   Úlohy smerom k triednym učiteľom a ďalším pedagogickým zamestnancom

   1. poskytovať poradenstvo konfliktných alebo iných mimoriadnych situácii v triedach, zabezpečovať spoluprácu CPPPaP a policajným zborom
   2. poskytovať pomoc pri príprave výchovných besied so žiakmi
   3. priebežne evidovať neúčasť žiakov na vyučovaní a spolupracovať s triednymi učiteľmi

   Úlohy smerom k rodičom

   1. sprostredkovávať pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické, reedukačné služby na požiadanie rodičov
   2. informovať rodičov o preventívnych aktivitách školy a o možnostiach pomoci ohrozeným deťom

   Úlohy smerom k CPPPaP

   1. v spolupráci s triednymi učiteľmi pripravovať podklady pre odborné psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenia žiakov
   2. podľa potreby konzultovať závery a odporúčania zo psychologických a špeciálno-pedagogických vyšetrení žiakov s odbornými zamestnancami CPPPaP
   3. zúčastňovať sa na odborných poradách

   Pri výchovnej práci pomáha aj vhodná literatúra pre žiakov ako napr. Ako sa stať sám sebou – pre žiakov 1. ročníka, alebo publikácia Svet práce, o možnosti uplatnenia sa na trhu práce,  ktorú využívali hlavne žiaci 3. ročníka. Dôležitá je i spolupráca s koordinátorom drogových závislostí, využívanie metód pedagogickej diagnostiky – pozorovanie, rozhovor, rozbor činností apod. Vedomosti výchovného poradcu boli rozširované štúdiom odbornej literatúry, na seminároch organizovaných CPPPaP v oblasti poradenstva v profesijnej orientácii, vzťahu rodiny a školy, komunikácii rodič, žiak, učiteľ, model súčasnej výchovy.

   Na školu prichádza množstvo materiálov z VŠ a rôznych iných inštitúcií, dnes už väčšinou elektronickou formou, ponúk kurzov z ktorými boli a sú žiaci oboznamovaní prostredníctvom násteniek aj priamo v miestnosti výchovného poradcu. Tieto materiály sú pravidelne obmieňané, aktualizované. Žiaci mali možnosť využívať informácie o VŠ prostredníctvom internetu. Dostupné programy “ Cesta k povolaniu “ a iné mali žiaci možnosť využiť a konzultovať s výchovným poradcom.

    

   Úlohy a ciele kariérneho poradenstva

   Cieľom KP je usmerniť kariérny rast žiaka tak, aby sa uplatnil na trhu práce.

   KP je služba, ktorá napomáha v procese rozhodovania žiaka:

   • vo vzdelávacom procese,
   • vo voľbe štúdia a povolania
   • pri životnom plánovaní
   • pri pracovnom uplatnení sa na trhu prác

   Realizátorom kariérneho sprevádzania ja každý pedagogický a odborný zamestnanec na škole.

   V súčasnosti dochádza k určitému posunu kariérneho poradenstva. V rámci sprevádzania žiaka SŠ ku kariérovej zrelosti nastáva posun od poradenstva k sprevádzaniu.

   Kariérnu výchovu realizuje KP podľa podľa plánu práce KP a realizuje sa týmito formami:

   • ako súčasť školského programu – v rámci jednotlivých predmetov vzdelávacej činnosti
   • prostredníctvom konzultačných hodín VP/KP
   • pomocou voliteľného predmetu
   • ako mimoškolská záujmová činnosť na triednických hodinách

   Kompetencie kariérneho poradcu

   • informácie o požiadavkách študijných odboroch, rôznych povolaní a pomáha žiakom, aby si optimálne vybrali
   • sleduje študijno-profesijné záujmy žiakov
   • spolupracuje s inými odborníkmi pri voľbe štúdia alebo povolania žiakov so ŠVVP potrebami
   • sprostredkúva informácie o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce v regióne, na Slovensku, v EÚ
   • učí žiakov využívať IKT, osobitne internet pri vyhľadávaní informácií o školách, povolaniach a zamestnaniach (QR kódy škôl, KSK)
   • podporuje vzdelanostné ašpirácie žiakov
   • pozná problematiku kariérneho vývinu v celoživotnom priebehu, tranzitných a vývinových úloh
   • dobre pozná aktuálne problémy trhu práce, vie sa orientovať v problematike pracovného práva
   • pripravuje žiakov na vstup na trh práce
   • naučiť žiakov používať internetový program „Sprievodca svetom povolaní“
   • monitorovať spôsob adaptácie žiakov prvého ročníka a prípadné problémy riešiť v spolupráci so školským psychológom, ostatnými vyučujúcimi, triednymi učiteľmi, rodičmi
   • osobitnú pozornosť venovať žiakom, ktorým sa nedarí napĺňať základné vzdelávacie ciele, nadaným a talentovaným žiakom, žiakom zo sociálne znevyhodneného prostredia
   • zabezpečuje a organizuje besedy, exkurzie, rôzne súťaže, stretnutia, tematické výstavy, návštevy rôznych aktuálnych akcií
   • pomáha žiakom stanoviť si realistické vzdelávacie a profesijné ciele, vytvárať si kariérne plány
   • zabezpečí vyplnenie a dopĺňanie kariérnych listov žiakov

   Práca kariérneho poradcu na SŠ

   • individuálny rozhovor so žiakmi 1.ročníkov a ich rodičmi
   • komunikácia kariérneho poradcu s učiteľmi a vedúcimi krúžkov
   • informácia o vzdelávacích výsledkoch žiakov
   • informácia o záľubách a voľnočasových aktivitách žiaka
   • informácia o možnostiach štúdia, možnostiach uplatnenia po ukončení štúdia (VŠ, prax)
   • vyhodnotenie informácií v 1.roku a sledovanie vývoja v ďalších rokoch u žiaka SŠ
   • komunikácia so žiakom a rodičom pre výber VŠ a povolania

    

   Kontakty na výchovnú poradkyňu SSOŠP EBG Brezno:

   Mgr. Lívia Kupcová (učiteľka slovenského a nemeckého jazyka, tvorivej dramatiky a metodiky literárnej a jazykovej výchovy)

   tel.: 0904 852 502

   mail: livia.kupcova@gmail.com