•                                                                    

   Predsedníčka rady školy:  Mgr. Lívia Kupcová
   Zástupca zriaďovateľa: Ing. Marek Nikel
   Zástupkyňa pedagogických zamestnancov:  Mgr. Lenka Fricke
   Zástupkyňa nepedagogických zamestnancov: Jaroslava Krupová
   Zástupkyňa žiakov:  Katarína Regendová
   Zástupcovia rodičov žiakov: Viera Toráňová
   Jarmila Marková