• Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG, Školská 5, 977 01 Brezno
     
     
    2. kolo talentových skúšok pre školský rok 2022/2023 v pomaturitnom štúdiu sa koná dňa 30.8.2022.
     
    Prihlášky potvrdené lekárom, spolu s overenou kópiou maturitného vysvedčenia je potrebné zaslať na sekretariát školy najneskôr do 26.8.2022!!!
     
    Talentové skúšky sa uskutočnia prezenčnou formou. Každému uchádzačovi príde pozvánka na talentové skúšky s termínom, na ktorý sa má dostaviť k vykonaniu talentovej skúšky a ďalšími potrebnými informáciami.  
    Talentová skúška je spoplatnená sumou vo výške 20€.
     
    Požiadavky na uchádzačov pre odbor 7649N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo:
    - ukončené stredné vzdelanie s maturitou a dobré fyzické a duševné zdravie,
    - úspešné vykonanie talentovej skúšky