•  
    Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG, Školská 5, 977 01 Brezno
     
     
    Talentové skúšky pre školský rok 2023/2024 v pomaturitnom štúdiu sa konajú v dňoch 22.6. - 23.6.2023
     
    Riadne vyplnené prihlášky potvrdené lekárom, spolu s overenou kópiou maturitného vysvedčenia je potrebné zaslať na sekretariát školy najneskôr do 16.6.2023 !!!
     
    Talentové skúšky sa uskutočnia prezenčnou formou. Každému uchádzačovi príde pozvánka na talentové skúšky s termínom, na ktorý sa má dostaviť k vykonaniu talentovej skúšky a ďalšími potrebnými informáciami.  
    Talentová skúška je spoplatnená sumou vo výške 20€.
     
    Kritériá na uchádzačov pre odbor 7649N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo:
    - ukončené stredné vzdelanie s maturitou a dobré fyzické a duševné zdravie,
    - úspešné vykonanie talentovej skúšky