• POŽIADAVKY NA TALENTOVÉ SKÚŠKY

    pre školský rok 2023/2024

     7649N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

     


     

    Pre úspešné vykonanie talentovej skúšky je potrebné z každej zložky získať minimálne 10 bodov. Celkovo teda minimálne 40 bodov z celej talentovej skúšky.

     

    HUDOBNÁ VÝCHOVA

    Forma: ústna a praktická - individuálna

    Rozsah: overovanie hudobných schopností

    OBSAH:

    1. Spevácke schopnosti:

    • Zaspievať určenú pieseň zo zoznamu piesní, ktoré uchádzač/ka ovláda.
    • Rozlišovať výšku znejúcich tónov, zaspievať tón, ktorý zaznel na klavíri.

    2. Tonálne a rytmické cítenie:

    • Zaspievať určenú pieseň zo zoznamu piesní podľa vlastného výberu so sprievodom rytmického hudobného nástroja - Orffov inštrumentár, nástroj vedieť pomenovať.
    • Zopakovať hudobný motív správne melodicky a rytmicky.
    • Zopakovať rytmický model vytlieskaním.

    3. Percepčné schopnosti (počúvanie hudby):

    • Rozlišovať vyjadrovacie prostriedky hudby v počutej skladbe.

     

    Uchádzačka so sebou prinesie vytlačený zoznam 10 ľudových a 10 detských piesní, ktoré vie zaspievať.

    Ovládanie hry na hudobnom nástroji nie je podmienkou.

     


     

    JAZYKOVÁ A LITERÁRNA VÝCHOVA

    Forma: ústna - individuálna

    Rozsah: overovanie jazykových schopností

    OBSAH:

    1. Prednes naučeného textu umeleckej literatúry pre deti a mládež (poézie alebo prózy) s využitím verbálnych a neverbálnych jazykových prostriedkov, prozodických vlastností reči v rozsahu do 2 minút. Uchádzač/ka si so sebou prinesie text určený na prednes.

    2. Dramatizácia ľudovej alebo autorskej rozprávky do 3 minút s využitím bábok, s uplatnením prozodických vlastností reči (tempo reči, melódia, prízvuk, dôraz...). Bábky a rekvizity si uchádzač/ka prinesie so sebou. Text rozprávky, ktorý uchádzač/ka zdramatizuje s využitím bábok, nesmie byť totožný s textom na prednes.

     


     

    VÝTVARNÁ VÝCHOVA

    Forma: praktická - individuálna

    Rozsah:  grafické alebo farebné riešenie, priestorová predstavivosť, kompozícia, maliarske alebo kresliarske zručnosti uchádzačov

    OBSAH:

    1. Ilustrácia rozprávky na základe vylosovaného krátkeho úryvku - maľba temperovými alebo vodovými farbami, resp. kombinovaná technika s použitím vodových a temperových farieb, výkres formátu A3.

    2. Vyhotovenie 3D objektu z papiera (biely výkres A4 a farebný papier A5) alebo modelovacej hmoty (plastelína,hlina, cesto). Ďalšie pomôcky: nožnice, lepidlo, špajle resp. modelovacie špachtle. Vyhotovený objekt má byť odvodený z úryvku rozprávky, na ktorú uchádzač/ka vyhotovil/a ilustráciu a mal by byť dôležitým prvkom deja, alebo ho dotvárať (napr. hlavná alebo vedľajšia postava, časť architektúry, zvieracia figúra, dekoratívny predmet, atď.).

    Uchádzač/ka si so sebou prinesie všetky potrebné pomôcky na výtvarnú výchovu: výkres A3, farby, plastelínu, podložku, na ktorej budú 3D objekt modelovať, nožnice a ďalšie potrebné pomôcky. Škola neposkytuje žiadne pomôcky!

     


     

    TELESNÁ VÝCHOVA

    Forma: praktická – individuálna

    Rozsah: úroveň pohybových schopností

    OBSAH:

    1. Rytmicko-pohybová zostava na vybranú pieseň podľa vlastného výberu v časovom limite 1 minúty (s využitím polkového a valčíkového kroku, jelenieho skoku, čertíka, váhy predklonmo a kotúľov).

    2. Skoky cez švihadlo: znožmo, na jednej nohe, preskoky striedavo z jednej nohy na druhú. Skoky nasledujú plynule za sebou bez prerušenia.

    3. Športové hry: Volejbal – obojručné odbíjanie lopty zhora, obojručné odbíjanie lopty zdola. Prihrávky vo dvojici (obojručne zhora, zdola).

    Uchádzač/ka si so sebou prinesie športové oblečenie (tričko, legíny alebo tepláky, športovú obuv do telocvične s nefarbiacou podrážkou) a vlastné CD alebo USB kľúč s hudbou. Vlastné náčinie nie je potrebné - loptu i viacero druhov švihadiel poskytne úchádzačom škola.