• 7649 N Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

   •  

    Diaľkové kvalifikačné pomaturitné štúdium

    Dĺžka štúdia: 2 roky

    Školné: štúdium je spoplatnené celkovou sumou 390€ za oba ročníky

    Požiadavky na uchádzačov: ukončené úplne stredné odborné vzdelanie (maturitnou skúškou), alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie,  úspešné vykonanie prijímacej skúšky pozostávajúcej z overovania špeciálnych schopností a zručností z jazykovej, hudobnej, výtvarnej a telesnej výchovy.

    Obsah štúdia: pedagogika, psychológia, špeciálna pedagogika, biológia a starostlivosť o zdravie, metodika hudobnej výchovy, metodika literárnej a jazykovej výchovy, metodika výtvarnej výchovy, metodika telesnej výchovy, hra na hudobný nástroj, tvorivá dramatika, seminár odbornej praxe, odborná prax, aplikovaná informatika.

    Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška z praktickej časti odbornej zložky a teoretickej časti odbornej zložky 

    Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške

    Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 4A

    Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: Po absolvovaní vzdelávacieho programu sa absolventi uplatnia v profesiách a pracovných pozíciách v predprimárnej výchove a vo výchove vo voľnom čase.

    Zdravotné požiadavky na uchádzača: Do študijného odboru 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo môžu byť prijatí uchádzači s dobrým zdravotným stavom.

    Organizácia výučby:

    Výučba zahŕňa teoretické vzdelávanie a praktickú prípravu. Teoretické vyučovanie v 1. a 2. ročníku prebieha podľa schváleného rozvrhu. Teoretická výučba (povinná): prebieha spravidla v utorky a štvrtky poobede ( cca 14.15 – 19.30 )

    Podmienky prijatia:

    dosiahnuté vzdelanie ukončené maturitnou skúškou (akýkoľvek odbor)

    doručenie prihlášky na štúdium (2. kolo talentových skúšok) do 25.8.2023  + overená kópia maturitného vysvedčenia (v prihláške je nutné potvrdenie od lekára o dobrom zdravotnom stave)

    úspešné vykonanie talentových prijímacích skúšok – overenie jazykových, hudobných, výtvarných a pohybových schopností