• POŽIADAVKY NA TALENTOVÉ SKÚŠKY

   pre školský rok 2022/2023

   7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

    

    

   Hudobná výchova

    

    

   FORMA:          ústna – individuálna

   ROZSAH:        overovanie hudobných schopností

   OBSAH:

    

   1. Spevácke schopnosti
    • Zaspievať určenú pieseň zo zoznamu piesní, ktoré žiak ovláda
    • Rozlišovať výšku znejúcich tónov, zaspievať tón, ktorý zaznel na klavíri.

    

   1. Tonálne a rytmické cítenie
    • Zaspievať určenú pieseň zo zoznamu piesní podľa vlastného výberu so sprievodom rytmického hudobného nástroja - Orffov inštrumentár, nástroj vedieť pomenovať.
    • Zopakovať hudobný motív správne melodicky a rytmicky.
    • Zopakovať rytmický model vytlieskaním.

    

    

   Uchádzač so sebou prinesie vytlačený zoznam 20 ľudových a detských piesní, ktoré vie zaspievať.

    

    

   Ovládanie hry na hudobnom nástroji nie je podmienkou.

    

   Jazyková a literárna výchova

    

    

   FORMA:            ústna – individuálna  

   ROZSAH:           overovanie jazykových a dramatických schopností

    

   OBSAH:

   1. Prednes naučeného textu umeleckej literatúry pre deti a mládež (poézie alebo prózy) s využitím verbálnych a neverbálnych jazykových prostriedkov v rozsahu cca 2 minút. Uchádzač si so sebou prinesie text určený na prednes.

    

   1. Dramatizácia ľudovej alebo autorskej rozprávky s využitím bábok, s uplatnením prozodických vlastností reči (tempo reči, melódia, prízvuk, dôraz...). Bábky a rekvizity si uchádzač prinesie so sebou.

    

   1. Práca so zadaným neznámym textom s dôrazom na jazykový rozbor ukážky a kreatívne dokončenie textu s využitím vlastnej fantázie.

    

   Uchádzač si so sebou prinesie text určený na prednes.

    

   Text rozprávky, ktorý uchádzač zdramatizuje a zahrá s využitím bábok, nesmie byť totožný s textom na prednes.

    

   Výtvarná výchova

    

   FORMA:        praktická – individuálna

   ROZSAH:      grafické alebo farebné riešenie, priestorová predstavivosť, kompozícia, kresliace alebo maliarske zručnosti uchádzačov

    

   OBSAH:

   1. Ilustrácia rozprávky alebo krátkeho literárneho textu – maľba vodovými alebo temperovými farbami, resp. kombinovaná technika s použitím vodových alebo temperových farieb, výkres formátu A3.
   2. Vyhotovenie 3D objektu z modelovacej hmoty (plastelína). Vyhotovený objekt má byť odvodený z úryvku rozprávky, na ktorú uchádzač vyhotovil ilustráciu a mal by byť dôležitým prvkom deja, alebo ho dotvárať (napr. hlavná alebo vedľajšia postava, časť architektúry, zvieracia figúra, dekoratívny predmet, atď.) K vyhotoveniu modelu sú potrebné ďalšie pomôcky (špajle, resp. modelovacie špachtle...)
    

   Všetci uchádzači si so sebou prinesú všetky potrebné pomôcky na výtvarnú výchovu: výkres A3, farby, štetce, paletu na miešanie farieb, nádobku na vodu, handričku, plastelínu, podložku, na ktorej budú 3D objekt modelovať, nožnice a ďalšie potrebné pomôcky. Škola neposkytuje žiadne pomôcky!

    

    

   Telesná a športová výchova

    

    

   FORMA:                     praktická – individuálna

   ROZSAH:                   úroveň pohybových schopností a stupeň zvládnutia pohybových zručností                                                vychádzajúcich z učebných osnov telesnej výchovy pre 5. – 9. ročník ZŠ

   OBSAH:

    1. Pohybové schopnosti
     • Rytmicko – pohybová zostava na hudbu podľa vlastného výberu v časovom limite 1 – 2 minút.
     • Využitie gymnastických prvkov v zostave (kotúľ, kotúľ vzad, kotúľ letmo, premet bokom).
     • Využitie rôznych krokových variácií, koordinácia pohybu, estetická úroveň pohybu, vyjadrenie hudby pohybom.

    

   1. 2. Skok do diaľky z miesta

    

    1. Člnkový beh 10 x 5m

    

    1. Športové hry (uchádzač si vyberie jednu možnosť)
     • Basketbal – vedenie lopty (dribling), dvojtakt zakončený streľbou, streľba z miesta,
     • Volejbal – podanie zhora, obojručné odbíjanie lopty zhora, obojručné odbíjanie lopty zdola.

    

    

   Všetci uchádzači si so sebou prinesú športové oblečenie (tričko, legíny alebo tepláky, športovú obuv do telocvične s nefarbiacou podrážkou) a vlastné CD alebo USB kľúč s hudbou.

    

    

   Za každú zložku výchovy môže uchádzač získať maximálne 75 bodov (spolu 300 bodov). Za študijný prospech môže získať najviac 50 bodov, pričom sa boduje priemerný prospech koncoročného vysvedčenia 8. ročníka a polročného vysvedčenia 9. ročníka. Talentovým skúškam vyhovie, pokiaľ získaš minimálne 25 bodov z každej výchovy, t. j. min. 100 bodov.