•  

    

   POŽIADAVKY NA TALENTOVÉ SKÚŠKY

   pre školský rok 2021/2022

   7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

    

    

   Hudobná výchova

    

   • FORMA:         ústna – individuálna
   • ROZSAH:      overovanie hudobných schopností
   • OBSAH:
   1. Spevácke schopnosti
    • Zaspievať určenú pieseň zo zoznamu piesní, ktoré žiak ovláda
    • Rozlišovať výšku znejúcich tónov, zaspievať tón, ktorý zaznel na klavíri.
   1. Tonálne a rytmické cítenie
    • Zaspievať určenú pieseň zo zoznamu piesní podľa vlastného výberu so sprievodom rytmického hudobného nástroja - Orffov inštrumentár, nástroj vedieť pomenovať.
    • Zopakovať hudobný motív správne melodicky a rytmicky.
    • Zopakovať rytmický model vytlieskaním.
   1. Práce s hudobnými nástrojmi (detské rytmické nástroje, ktoré poskytne škola)
    • Uchádzač s vybraným hudobným nástrojom vytvorí rytmický sprievod k piesni.

    

    

   Uchádzač so sebou prinesie vytlačený zoznam 20 ľudových piesní, ktoré vie zaspievať (nie detských).

    

   Ovládanie hry na hudobnom nástroji nie je podmienkou.

    

   Jazyková a literárna výchova

    

    

   • FORMA:         ústna – individuálna písomná – individuálna (práca so zadaným neznámym textom)
   • ROZSAH:      overovanie jazykových a dramatických schopností
   • OBSAH:

    

   1. Prednes naspamäť naučeného umeleckého textu určeného pre deti a mládež s využitím verbálnych a neverbálnych jazykových prostriedkov v rozsahu do 2 minút.

    

   2. Dramatizácia ľudovej alebo autorskej rozprávky s využitím bábky, s uplatnením prozodických vlastností reči (tempo reči, melódia, prízvuk, dôraz...) do 3 minút. Bábku si uchádzač prinesie so sebou (maňuška alebo iná vopred pripravená bábka môže byť vlastnoručne vyrobená).

    

   3. Práca s neznámym textom (kreatívne dokončenie príbehu, vymyslenie názvu...).

    

    

   Uchádzač so sebou prinesie text určený na prednes a pomôcky pre bábkovú hru.

    

   Hodnotené sú: spisovná výslovnosť, čistota reči, primerané využitie jazykových a mimo jazykových výrazových prostriedkov (tempo, rytmus, dynamika, využívanie mimiky a gestikulácie), schopnosť improvizácie, uplatnenie tvorivosti, fantázie a schpnosť pohotovo (kultúrne) sa vyjadrovať.

    

    

   Telesná a športová výchova

    

    

   • FORMA:              praktická – individuálna
   • ROZSAH:            úroveň pohybových schopností a stupeň zvládnutia pohybových zručností vychádzajúcich z učebných osnov telesnej výchovy pre 5. – 9. ročník ZŠ
   • OBSAH:
    1. Pohybové schopnosti
     • Rytmicko – pohybová zostava na hudbu podľa vlastného výberu v časovom limite 1 – 2 minút.
     • Využitie gymnastických prvkov v zostave (kotúľ, kotúľ vzad, kotúľ letmo, premet bokom).
     • Využitie rôznych krokových variácií, koordinácia pohybu, estetická úroveň pohybu, vyjadrenie hudby pohybom.

    

    1. Skok do diaľky z miesta

    

    1. Člnkový beh 10 x 5m

    

    1. Športové hry (uchádzač si vyberie jednu možnosť)
     • Basketbal – vedenie lopty (dribling), dvojtakt zakončený streľbou, streľba z miesta,
     • Volejbal – podanie zhora, obojručné odbíjanie lopty zhora, obojručné odbíjanie lopty zdola.

    

   Všetci uchádzači si so sebou prinesú športové oblečenie (tričko, legíny alebo tepláky, športovú obuv do telocvične) a vlastné CD alebo USB kľúč s hudbou.

    

   Inštruktážne video k talentovej skúške z telesnej výchovy:

    

   Výtvarná výchova

    

    

   • FORMA:         praktická – individuálna
   • ROZSAH:      grafické alebo farebné riešenie, priestorová predstavivosť, kompozícia, kresliace alebo maliarske zručnosti uchádzačov
   • OBSAH:
   1. Ilustrácia rozprávky na základe vylosovaného krátkeho úryvku - maľba temperovými alebo vodovými farbami, resp. kombinovaná technika s použitím vodových a temperových farieb, výkres formátu A3.
   2. Vyhotovenie 3D objektu z papiera (biely výkres A4 a farebný papier A5) alebo modelovacej hmoty (plastelína,hlina, cesto). Ďalšie pomôcky: nožnice, lepidlo, špajle resp. modelovacie špachtle. Vyhotovený objekt má byť odvodený z úryvku rozprávky, na ktorú uchádzač vyhotovil ilustráciu a mal by byť dôležitým prvkom deja, alebo ho dotvárať (napr. hlavná alebo vedľajšia postava, časť architektúry, zvieracia figúra, dekoratívny predmet, atď.).

    

   Všetci uchádzači si so sebou prinesú všetky potrebné pomôcky na výtvarnú výchovu: výkres A3, farby, plastelínu, podložku, na ktorej budú 3D objekt modelovať, nožnice a ďalšie potrebné pomôcky. Škola neposkytuje žiadne pomôcky!