• POŽIADAVKY NA TALENTOVÉ SKÚŠKY

   pre školský rok 2023/2024

   7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

    


    

   Hudobná výchova

   FORMA:        ústna – individuálna

   ROZSAH:      overovanie hudobných schopností

    OBSAH:

   1. Spevácke schopnosti
    • Zaspievať určenú pieseň zo zoznamu piesní, ktoré uchádzač/ka ovláda.
    • Rozlišovať výšku znejúcich tónov, zaspievať tón, ktorý zaznel na klavíri.

    

   1. Tonálne a rytmické cítenie
    • Zaspievať určenú pieseň zo zoznamu piesní podľa vlastného výberu so sprievodom rytmického hudobného nástroja - Orffov inštrumentár, nástroj vedieť pomenovať.
    • Zopakovať hudobný motív správne melodicky a rytmicky.
    • Zopakovať rytmický model vytlieskaním.

    

   Uchádzač/ka si so sebou prinesie vytlačený zoznam 10 ľudových a 10 detských piesní, ktoré vie zaspievať.

   Ovládanie hry na hudobnom nástroji nie je podmienkou.

    

    

    

   Jazyková a literárna výchova

   FORMA:        ústna – individuálna

   ROZSAH:      overovanie jazykových a dramatických schopností

   OBSAH:

   1. Prednes naučeného textu umeleckej literatúry pre deti a mládež (poézie alebo prózy) s využitím verbálnych a neverbálnych jazykových prostriedkov v rozsahu do 2 minút. Uchádzač/ka si so sebou prinesie text určený na prednes.

    

   1. Dramatizácia ľudovej alebo autorskej rozprávky do 3 minút s využitím bábok

   Bábky a rekvizity si uchádzač/ka prinesie so sebou. Text rozprávky, ktorý uchádzač/ka zdramatizuje s využitím bábok, nesmie byť totožný s textom na prednes.

    

   1. Práca so zadaným neznámym textom s dôrazom na jazykový a literárny rozbor ukážky a kreatívne dokončenie textu.

    

    

    

   Telesná a športová výchova

   FORMA:     praktická – individuálna

   ROZSAH:    úroveň pohybových schopností a stupeň zvládnutia pohybových zručností vychádzajúcich z učebných                                osnov telesnej výchovy pre 5. –9. ročník ZŠ

   OBSAH:

    1. Pohybové schopnosti
     • Rytmicko – pohybová zostava na hudbu podľa vlastného výberu v časovom limite 1 – 2 minút.
     • Využitie gymnastických prvkov v zostave (kotúľ, kotúľ vzad, kotúľ letmo, premet bokom) prípadne samostatne.
     • Využitie rôznych krokových variácií, koordinácia pohybu, estetická úroveň pohybu, vyjadrenie hudby pohybom.

    

    1. Skok do diaľky z miesta

    

    1. Člnkový beh 10 x 5m

    

    1. Športové hry (uchádzač si vyberie jednu možnosť)
     • Basketbal – vedenie lopty (dribling), dvojtakt zakončený streľbou, streľba na kôš z miesta.
     • Volejbal – podanie zhora, obojručné odbíjanie lopty zhora, obojručné odbíjanie lopty zdola.

    

    

   Uchádzač/ka si so sebou prinesie športové oblečenie (tričko, legíny alebo tepláky, športovú obuv do telocvične s nefarbiacou podrážkou) a vlastné CD alebo USB kľúč s hudbou!

    

    

    

   Výtvarná výchova

   FORMA:        praktická – individuálna

   ROZSAH:      grafické alebo farebné riešenie, priestorová predstavivosť, kompozícia, kresliace alebo maliarske zručnosti uchádzača/čky

   OBSAH:

   1. Ilustrácia rozprávky na základe vylosovaného krátkeho úryvku – maľba vodovými alebo temperovými farbami, resp. kombinovaná technika s použitím vodových alebo temperových farieb, výkres formátu A3.

    

   1. Vyhotovenie 3D objektu z modelovacej hmoty (plastelína). Vyhotovený objekt má byť odvodený z úryvku rozprávky, na ktorú uchádzač vyhotovil ilustráciu a mal by byť dôležitým prvkom deja, alebo ho dotvárať (napr. hlavná alebo vedľajšia postava, časť architektúry, zvieracia figúra, dekoratívny predmet, atď.) K vyhotoveniu modelu sú potrebné ďalšie pomôcky (nožnice, lepidlo, špajle, resp. modelovacie špachtle...)

    

   Uchádzač/ka si so sebou prinesie všetky potrebné pomôcky na výtvarnú výchovu: výkres A3, farby, plastelínu, podložku, na ktorej bude 3D objekt modelovať, nožnice a ďalšie potrebné pomôcky. Škola neposkytuje žiadne pomôcky!