• Ciele školy

  •  

   Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG so sídlom v Brezne je strednou odbornou školou, ktorá vznikla 1. septembra 2006. Vyučujú sa v nej študijné odbory ukončené maturitnou skúškou a pomaturitné  špecializačné štúdium ukončené absolventskou skúškou.

   Škola pri svojom vzniku otvorila štúdium v odbore vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť. Neskôr boli akreditované odbory  učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, sociálno – výchovný pracovník.

   Štvorročné štúdium je orientované na pedagogickú, sociálnu činnosť a opatrovateľstvo, poskytuje poznatky z oblasti zdravovedy, psychológie, pedagogiky. Všetky výchovy sú vyučované s metodikou.  Absolventi s dobrými jazykovými schopnosťami, ktorí  majú záujem, môžu po ročnej praxi v odbore požiadať o uznanie vzdelania v Nemecku. Certifikáty z nemeckého jazyka a zvláštnej odbornej spôsobilosti dostatočne pomôžu absolventom pri hľadaní vhodného pracovného miesta doma i v zahraničí.

   V súčasnosti sa v SSOŠP EBG vyučuje v dennom i pomaturitnom štúdiu odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Je orientovaný na zámernú a cieľavedomú výchovu a vzdelanie detí od 2 rokov až po vstup do základnej školy. V tomto odbore sú pripravovaní pedagógovia do materských škôl a materských centier.

   Absolventi školy môžu študovať na obsahovo príbuzných vysokých školách, alebo si zvýšiť vzdelanie pomaturitným špecializačným štúdiom v odbore špeciálna pedagogika. Pomaturitné kvalifikačné  i špecializačné štúdium vyučované večernou formou bolo navrhnuté v závislosti od potrieb spoločnosti a trhu práce. Je určené pre absolventov SSOŠP, ale aj iných stredných škôl.

   Po ukončení štúdia v našej škole sa môžu absolventi zapojiť do pracovného procesu na Slovensku i v zahraničí, kde v zariadeniach aj našich partnerských organizácií (materských školách, domovoch sociálnych služieb, domovoch dôchodcov) budú využívať svoje zručnosti získané štúdiom vo zvolenom odbore.

   V rámci obsahovej prestavby školstva  svoje aktivity zameriavame na posilnenie praktickej zložky, aby  budúci absolventi boli pripravení podľa požiadaviek praxe.

   Do vzdelávacieho procesu  škola vstupuje atraktívnymi formami vyučovania napr. formou e-learningu, blokovým vyučovaním praktických, metodických a výchovných predmetov. V tejto činnosti  spolupracujeme s odborníkmi z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.