• Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG, Školská 5, 977 01 Brezno
     
    Posielajte ich na adresu školy do 31. 05. 2021.
     
    Prijímacie skúšky do pomaturitného štúdia sa budú konať dňa 23. a 24. júna 2021
     
    Talentové skúšky sa uskutočnia prezenčnou formou. Každému uchádzačovi príde pozvánka na talentové skúšky s termínom, na ktorý sa má dostaviť k vykonaniu talentovej skúšky a ďalšími potrebnými informáciami.  
    Talentová skúška bude spoplatnená sumou vo výške 20€.
     
    Požiadavky na uchádzačov pre odbor 7649N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo:
    - ukončené stredné vzdelanie s maturitou a dobré fyzické a duševné zdravie,
    - úspešné vykonanie talentovej skúšky