• 7649 M Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

    •  
      
     Celková charakteristika absolventa

     Absolvent študijného odboru 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo je kvalifikovaným pracovníkom schopným vykonávať edukačnú prácu v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Osvojil si všeobecné vedomosti a schopnosti z oblasti najmä spoločenských vied, je schopný vyjadrovať sa ústne a písomne, štylisticky a gramaticky správne a pohotovo v slovenskom jazyku, samostatne a na primeranej úrovni v cudzom jazyku. Pozná a chápe zákonitosti spoločensko-historického vývoja, vzťahy a súvislosti medzi prírodnými a spoločenskými javmi.
     Z odborného vzdelania si absolvent osvojil pojmy, fakty a zákonitosti z oblasti pedagogiky, psychológie, biológie človeka, dokáže z nich odvodzovať súvislosti, nachádzať príčinné vzťahy, určovať možné dôsledky javov a situácií. Dokáže voliť vhodné metódy, prostriedky, formy edukačnej práce vo vzťahu k individuálnym i vekovým osobitostiam detí, k špecifikám a podmienkam edukačného prostredia. Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú jeho vedomosti a spôsobilosti z hygieny a bezpečnosti práce, ochrany zdravia pri práci, tvorby a ochrany životného prostredia, vrátane starostlivosti o kultúru práce a pracovné prostredie.

     Absolvent študijného odboru 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti, zručnosti a schopnosti v praxi, vie projektovať, zorganizovať, zrealizovať edukačné aktivity a vyhodnotiť edukačnú prácu svoju i svojich kolegov, dokáže kultivovane vystupovať a komunikovať s rodičmi, spolupracovníkmi i s celou pedagogickou i nepedagogickou verejnosťou. Je pripravený pracovať tvorivo samostatne i v tíme, v praktickej i teoretickej činnosti, je sociálne cítiaci, uplatňujúci ekologické myslenie. Na základe získaných vedomostí a zručností vie úspešne pedagogicky pracovať, vybavovať a vyhotovovať písomnosti späté s touto činnosťou. Ovláda špecifiká edukačnej práce a integrácie detí zdravotne, telesne, zmyslovo či duševne postihnutými.

     Jeho všeobecné a odborné vzdelanie mu umožňuje ďalej sa úspešne rozvíjať, inovovať a prehlbovať svoje znalosti. Mal by sa sústavne vzdelávať, trvalo sa zaujímať o vývoj v oblasti školstva a pedagogiky štúdiom odbornej literatúry i účasťou na rôznych vzdelávacích aktivitách. Absolvent tohto štúdia je pripravený i na vysokoškolské štúdium najmä v študijných odboroch pedagogického a filozofického zamerania.

     Podmienky prijatia na štúdium

     Overenie špeciálnych schopností a zručností zo slovenského jazyka a literatúry, z hudobnej, výtvarnej a telesnej výchovy. Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ. Neznížená známka zo správania.

     Obsah štúdia

     Všeobecno-vzdelávacie predmety: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk podľa vlastného výberu, seminár z cudzieho jazyka, matematika, dejepis, geografia, informatika, občianska náuka, etika/náboženstvo.
     Odborné predmety: pedagogika, psychológia, špeciálna pedagogika, biológia, biológia a starostlivosť o zdravie, metodika hudobnej, literárnej a jazykovej, výtvarnej a telesnej výchovy, hra na hudobný nástroj (gitara, klavír), tvorivá dramatika, sociálno-psychologický výcvik, prax.


     Forma ukončenia štúdia

     Maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka, teoretickej a praktickej časti odborných vyučovacích predmetov.

     Uplatnenie v praxi
    •  
    • Absolventi sa po úspešnom ukončení štúdia môžu uplatniť v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach zameraných na edukáciu detí predškolského a školského veku. Absolventi môžu pokračovať v ďalších formách pomaturitného, špecializačného alebo vysokoškolského štúdia, najmä humanitného zamerania.

     Forma štúdia: denné štvorročné

     Dĺžka štúdia: 4 roky
     
    Školné: štúdium je spoplatnené sumou vo výške 150€ za jeden školský rok