• Vyučovanie v pomaturitnom štúdiu bude v školskom roku 2022/2023 prebiehať v utorky a štvrtky od 14.15 hod. do 19.30 hod..

    Skratky a vyučujúci jednotlivých predmetov
    PED Pedagogika Mgr. Bartošíková
    SPE Špeciálna pedagogika
    MTV Metodika telesnej výchovy Mgr. Koralka
    BSZ Biológia a starostlivosť o zdravie
    MLV Metodika literárnej a jazykovej výchovy Mgr. Kupcová
    TVD Tvorivá dramatika
    MLV Metodika literárnej a jazykovej výchovy Mgr. Stieranková
    TVD Tvorivá dramatika
    API Aplikovaná informatika Ing. Šušor
    HHN Hra na hudobný nástroj Mgr. Högerová
    PSY Psychológia Mgr. Lihanová
    MVV Metodika výtvarnej výchovy Mgr. Bolfová
    MHV Metodika hudobnej výchovy
    SOP Seminár odbornej praxe
    SOP Seminár odbornej praxe Mgr. Vrbovská
    PSY Psychológia Mgr. Fricke

     

    Učebný plán na školský rok 2022/2023
    pre externé štúdium - učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo
           
    Kategórie a názvy vyučovacích predmetov 1. ročník 2. ročník Spolu odučených hodín za štúdium
    Teoretické vzdelávanie 244 +12 215 +15 459 +27
    Pedagogika 40 +5 35 +5 75 +10
    Psychológia 40 +5 40 80 +5
    Špeciálna pedagogika 18 +2 15 +3 33 +5
    Biológia a starostlivosť o zdravie 30 30 60
    Metodika hudobnej výchovy 20 17 +1 37 +1
    Metodika telesnej výchovy 20 17 +1 37 +1
    Metodika výtvarnej výchovy 20 17 +1 37 +1
    Metodika literárnej a jazykovej výchovy 20 17 +1 37 +1
    Tvorivá dramatika 18 12 +2 30 +2
    Aplikovaná informatika 18 15 +1 33 +1
    Praktická príprava 240 165 +5 405 +5
    Hra na hudobný nástroj 25 20 +5 45 +5
    Seminár odbornej praxe 35 35 70
    Prax 100 70 170
    Súvislá prax MŠ 90 ­ 90
    Súvislá prax ŠKD ­ 50 50
           
    Disponibilné hodiny sú uvedené červenou farbou