• Vyučovanie v pomaturitnom štúdiu bude v školskom roku 2020/2021 prebiehať v utorky a štvrtky od 14.15 hod. do 19.30 hod. a začne dňa 13.09.2022.

     

    Kontakty na emaily triednych učiteľov a spoločné e-mailové účty, ktoré slúžia na komunikáciu, zasielanie elektronických materiálov
    Trieda Triedny učiteľ e-mail na tr.učiteľa triedny e-mail
    1.D Mgr. Marianna Lihanová marianna.lihanova@ebgbr.sk  
    1.E Mgr. Júlia Stieranková julia.stierankova@ebgbr.sk  
    2.C Mgr. Martina Bolfová martina.bolfova@ebgbr.sk  
    2.D Ing. Martin Šušor martin.susor@ebgbr.sk  
    2.E Mgr. Miroslav Koralka miroslav.koralka@ebgbr.sk EBG1E2021@gmail.com
               
               
               
               
    Skratky a vyučujúci jednotlivých predmetov    
       
    PED Pedagogika Mgr. Bartošíková    
    SPE Špeciálna pedagogika    
    MTV Metodika telesnej výchovy Mgr. Koralka    
    BSZ Biológia a starostlivosť o zdravie    
    MLV Metodika literárnej a jazykovej výchovy Mgr. Kupcová    
    TVD Tvorivá dramatika    
    MLV Metodika literárnej a jazykovej výchovy Mgr. Stieranková    
    TVD Tvorivá dramatika    
    API Aplikovaná informatika Ing. Šušor    
       
    HHN Hra na hudobný nástroj Mgr. Högerová    
       
    PSY Psychológia Mgr. Lihanová    
       
    MVV Metodika výtvarnej výchovy Mgr. Bolfová    
    MHV Metodika hudobnej výchovy    
    SOP Seminár odbornej praxe    
    SOP Seminár odbornej praxe Mgr. Vrbovská    
     

     

     

     

    Učebný plán na školský rok 2022/2023
    pre externé štúdium - učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo
           
    Kategórie a názvy vyučovacích predmetov 1. ročník 2. ročník Spolu odučených hodín za štúdium
    Teoretické vzdelávanie 244 +12 215 +15 459 +27
    Pedagogika 40 +5 35 +5 75 +10
    Psychológia 40 +5 40 80 +5
    Špeciálna pedagogika 18 +2 15 +3 33 +5
    Biológia a starostlivosť o zdravie 30 30 60
    Metodika hudobnej výchovy 20 17 +1 37 +1
    Metodika telesnej výchovy 20 17 +1 37 +1
    Metodika výtvarnej výchovy 20 17 +1 37 +1
    Metodika literárnej a jazykovej výchovy 20 17 +1 37 +1
    Tvorivá dramatika 18 12 +2 30 +2
    Aplikovaná informatika 18 15 +1 33 +1
    Praktická príprava 240 165 +5 405 +5
    Hra na hudobný nástroj 25 20 +5 45 +5
    Seminár odbornej praxe 35 35 70
    Prax 100 70 170
    Súvislá prax MŠ 90 ­ 90
    Súvislá prax ŠKD ­ 50 50
           
    Disponibilné hodiny sú uvedené červenou farbou