• Rozlúčka so školským rokom 2019/2020

     • Dnes nadišiel čas rozlúčky so starým školským rokom, čas bilancovania, odmeňovania i karhania, čas rozlúčky s našimi štvrtáčkami - absolventkami. Na chvíľu sa lúčime so školou aj ostatnými žiakmi či učiteľmi. Veríme, že na jeseň sa vidíme všetci v plnom zdraví a bez obmedzení. Prajeme pekné leto a dovidenia 2.9.2020. 

     • Výsledky talentových skúšok

      • výsledky 2. kola talentových skúšok na denné štúdium si môžete pozrieť po kliknutí TU
      • výsledky talentových skúšok v odbore učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo na pomaturitné štúdium si môžete pozrieť po kliknutí TU
     • Druhé kolo talentových prijímacích skúšok na denné štúdium

     • Na základe prerokovania na pedagogickej rade, riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej EBG v Brezne, rozhodol o uskutočnení prijímacieho konania na nenaplnený počet miest (druhý termín).

      Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na štúdium na našej škole pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest.

      Počet naplnených miest ku dňu 5.6.2020: 16.

      Počet nenaplnených miest ku dňu 5.6.2020: 14.

      Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky ostávajú rovnaké ako pri prvom termíne a nájdete ich TU:

      Do 23.6.2020 každý uchádzač o študijný odbor 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, ktorý podal prihlášku na 2. kolo, absolvuje talentové skúšky dištančnou formou z troch zložiek výchovy:

       

      I. Výtvarná výchova

      téma: ilustrovanie riekanky

      formát: A4

      technika: ľubovoľná - maľba, kresba, koláž, a pod.

      spôsob odoslania: fotografia

       

      II. Hudobná výchova

      téma: detská pesnička

      zadanie: zaspievať a vyklepkať/vytlieskať/ rytmus

      spôsob odoslania:  audio alebo video nahrávka v trvaní maximálne 30 sekúnd

       

      III. Literárna a jazyková výchova

      téma: rozprávka

      zadanie: prečítať úryvok

      spôsob odoslaniaaudio alebo video nahrávka v trvaní maximálne 30 sekúnd

       

      Do celkového súčtu bodov bude pridelených max. 40 bodov za hudobnú výchovu a literárnu a jazykovú výchovu. Za výtvarnú výchovu max. 20 bodov. Spolu za všetky zložky výchovy, môže teda uchádzač získať max. 100 bodov. 

      Poznámka: Fotografiu, audio alebo video nahrávky zhotovené mobilným telefónom poprosíme posielať na e-mail:

      ebgbrezno1@gmail.com  

      alebo na messenger:

      https://www.messenger.com/t/EBG.Brezno

      Predmet správy napíšte v uvedenom tvare: meno priezvisko uchádzača - talentové skúšky 2. kolo

      Akceptované budú súbory zaslané do 23.59 hod. dňa 22.6.2020.

      Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené na stránke školy do 25.6.2020. Kód uchádzača vo výsledkovej listine bude vytvorený zo začiatočných písmen mena a priezviska + posledného štvorčíslia rodného čísla. (napr.: Jana Malá, r.č. 065511/7532 = JM7532)