• Kritériá prijímania na pomaturitné štúdium

    pre školský rok 2020/2021 - NOVÉ !!!

     

    Prijímacie konanie sa uskutoční podl'a Zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) v platnom znení.

    Podmienky prijatia pre všetkých uchádzačov:

    • ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
    • úspešné absolvovanie talentových skúšok
     

    Každý uchádzač o študijný odbor 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, ktorý zaslal prihlášku na pomaturitné štúdium, (budeme Vás kontaktovať písomne až po vyhodnotení talentových skúšok s rozhodnutím o prijatí, či neprijatí) absolvuje talentové skúšky dištančnou formou z troch zložiek výchovy:

    I. Výtvarná výchova

    téma: ilustrovanie riekanky

    formát: A4

    technika: ľubovoľná - maľba, kresba, koláž, a pod.

    spôsob odoslania: fotografia

     

    II. Hudobná výchova

    téma: detská pesnička

    zadanie: zaspievať a vyklepkať/vytlieskať/ rytmus

    spôsob odoslaniaaudio alebo video nahrávka v trvaní maximálne 30 sekúnd

     

    III. Literárna a jazyková výchova

    téma: rozprávka

    zadanie: prečítať úryvok

    spôsob odoslania: audio alebo video nahrávka v trvaní maximálne 30 sekúnd

     

    Do celkového súčtu bodov bude pridelených max. 20 bodov za hudobnú výchovu a literárnu a jazykovú výchovu. Za výtvarnú výchovu max. 10 bodov. Spolu za všetky zložky výchovy, môže teda uchádzač získať max. 50 bodov. 

    Poznámka: Fotografiu, audio alebo video nahrávky zhotovené mobilným telefónom poprosíme posielať na e-mail:

    ebgbrezno1@gmail.com  

    alebo na messenger:

    https://www.messenger.com/t/EBG.Brezno

    Predmet správy napíšte v uvedenom tvare: meno priezvisko - talentové skúšky PŠ

    Akceptované budú súbory zaslané do 21.00 hod. dňa 21.6.2020.

    Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené na stránke školy do 25.6.2020. Kód uchádzača vo výsledkovej listine bude vytvorený zo začiatočných písmen mena a priezviska + posledného štvorčíslia rodného čísla. (napr.: Jana Malá, r.č. 885511/7532 = JM7532)