• Kritériá prijímania na pomaturitné štúdium

    pre školský rok 2020/2021

     

    Prijímacie konanie sa uskutoční podl'a Zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) v platnom znení.

    Podmienky prijatia pre všetkých uchádzačov:

    • ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
    • úspešné absolvovanie talentových skúšok
     

    Každý uchádzač o študijný odbor 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo musí absolvovat' talentové skúšky z troch zložiek výchovy:

    • hudobná výchova
    • jazyková výchova
    • telesná výchova
    • výtvarná výchova
     

    Za každú zložku výchovy je možné získať 50 bodov (spolu 150 bodov). Uchádzač vyhovie talentovým skúškam, ak získa minimálne 45 bodov (minimálne 15 bodov z každej výchovy). Uchádzači sa zostavujú do poradia podľa získaného počtu bodov zo všetkých troch častí.

     

    Triedy pomaturitného štúdia sa otvoria iba v prípade dostatočného počtu záujemcov.

    Talentové skúšky sa uskutočnia 24.06.2020.