• KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA NA POMATURITNÉ ŠTÚDIUM

    pre školský rok 2022/2023 - 7649N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

     

    HUDOBNÁ VÝCHOVA

    Forma: ústna a praktická - individuálna

    Rozsah: overovanie hudobných schopností

    OBSAH:

    1. Spevácke schopnosti:

    • Zaspievať určenú pieseň zo zoznamu piesní, ktoré žiak ovláda.
    • Rozlišovať výšku znejúcich tónov, zaspievať tón, ktorý zaznel na klavíri.

    2. Tonálne a rytmické cítenie:

    • Zaspievať určenú pieseň zo zoznamu piesní podľa vlastného výberu so sprievodom rytmického hudobného nástroja - Orffov inštrumentár, nástroj vedieť pomenovať.
    • Zopakovať hudobný motív správne melodicky a rytmicky.
    • Zopakovať rytmický model vytlieskaním.

    3. Percepčné schopnosti (počúvanie hudby):

    • Rozlišovať vyjadrovacie prostriedky hudby v počutej skladbe.

     

    Uchádzač so sebou prinesie vytlačený zoznam 20 ľudových a detských piesní, ktoré vie zaspievať.

    Ovládanie hry na hudobnom nástroji nie je podmienkou.

     

    JAZYKOVÁ A LITERÁRNA VÝCHOVA

    Forma: ústna - individuálna

    Rozsah: overovanie jazykových schopností

    OBSAH:

    1. Prednes naučeného textu umeleckej literatúry pre deti a mládež (poézie alebo prózy) s využitím verbálnych a neverbálnych  jazykových prostriedkov, prozodických vlastností reči v rozsahu cca 2. minút. Uchádzač so sebou prinesie text určený na prednes.

    2. Dramatizácia ľudovej alebo autorskej rozprávky s využitím bábok, s uplatnením prozodických vlastností reči (tempo reči, melódia, prízvuk, dôraz...). Bábky a rekvizity si uchádzač prinesie so sebou.

    Uchádzač so sebou prinesie text určený na prednes a pomôcky pre bábkovú hru.

     

    VÝTVARNÁ VÝCHOVA

    Forma: praktická - individuálna

    Rozsah:  grafické alebo farebné riešenie, priestorová predstavivosť, kompozícia, maliarske alebo kresliarske zručnosti uchádzačov

    OBSAH:

    1. Ilustrácia rozprávky na základe vylosovaného krátkeho úryvku - maľba temperovými alebo vodovými farbami, resp. kombinovaná technika s použitím vodových a temperových farieb, výkres formátu A3.

    2. Vyhotovenie 3D objektu z papiera (biely výkres A4 a farebný papier A5) alebo modelovacej hmoty (plastelína,hlina, cesto). Ďalšie pomôcky: nožnice, lepidlo, špajle resp. modelovacie špachtle. Vyhotovený objekt má byť odvodený z úryvku rozprávky, na ktorú uchádzač vyhotovil ilustráciu a mal by byť dôležitým prvkom deja, alebo ho dotvárať (napr. hlavná alebo vedľajšia postava, časť architektúry, zvieracia figúra, dekoratívny predmet, atď.).

    Všetci uchádzači si so sebou prinesú všetky potrebné pomôcky na výtvarnú výchovu: výkres A3, farby, plastelínu, podložku, na ktorej budú 3D objekt modelovať, nožnice a ďalšie potrebné pomôcky. Škola neposkytuje žiadne pomôcky!

     

    TELESNÁ VÝCHOVA

    Forma: praktická – individuálna

    Rozsah: úroveň pohybových schopností

    OBSAH:

    1. Rytmicko-pohybová zostava na vybranú pieseň podľa vlastného výberu v časovom limite 1 minúty (s využitím polkového a valčíkového kroku, jelenieho skoku, čertíka, váhy predklonmo a kotúľov).

    2. Skoky cez švihadlo: znožmo, na jednej nohe, preskoky striedavo z jednej nohy na druhú.

    3. Športové hry: Volejbal – obojručné odbíjanie lopty zhora, obojručné odbíjanie lopty zdola. Prihrávky vo dvojici (obojručne zhora, zdola).

     

    Všetci uchádzači si so sebou prinesú športové oblečenie (tričko, legíny alebo tepláky, športovú obuv do telocvične) a vlastné CD alebo USB kľúč s hudbou.