• ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     

    Nová klasifikácia predmetov v čase prerušenia vyučovania

     

     

    V súlade s Usmernením na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 6. apríla 2020 prijala dňa 27.4.2020 jednohlasne pedagogická rada na Súkromnej strednej odbornej škole pedagogickej EBG Brezno nové kritéria hodnotenia jednotlivých predmetov v čase prerušenia vyučovania.

     

    V odbore 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo sa budú slovom absolvoval/a hodnotiť tieto predmety:

     

     

    • aplikovaná informatika,
    • dejepis,
    • etika,
    • geografia,
    • hra na hudobný nástroj,
    • informatika,
    • matematika,
    • matematické predstavy,
    • náboženstvo,
    • občianska náuka,
    • telesná výchova,
    • výtvarná výchova,
    • úvod do sveta práce.

     

     

     

    V odbore 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo sa budú slovom absolvoval/a hodnotiť tieto predmety:

     

    • aplikovaná informatika,
    • hra na hudobný nástroj.

     

     

     

     

     

     

     

    V Brezne dňa 27. apríla 2020                                                                                                           PaedDr. Tibor Surový

                                                                                                                                                                       riaditeľ školy