•  

    Stredoškolská odborná činnosť je súčasťou výchovno - vzdelávacieho procesu na našej škole, kde riešiteľmi SOČ sú žiaci predovšetkým tretieho ročníka

    Veľkým prínosom SOČ pre našich žiakov je získanie komunikačných zručností aj v inom ako školskom prostredí a pre tých najlepších aj v inom ako v slovenskom jazyku. Významným benefitom pre súťažiacich je možnosť porovnávať svoje vedomosti
    s vedomosťami svojich vrstovníkov z celého Slovenska v danom odbore, získať nové skúsenosti, odborné a praktické zručnosti zážitkovou formou. Ďalším významným benefitom pre žiakov je ich osobnostný, odborný a profesijný rozvoj, možnosť zapojenia sa do riešenia projektov, možnosť zúčastňovať sa rôznych typov študijných pobytov doma aj v zahraničí, možnosť prezentovať výsledky svojej práce na rôznych medzinárodných odborných a vedeckých konferenciách.

    Mimoriadnym pozitívom SOČ je možnosť uznania obhajoby úspešnej súťažnej práce ako praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky (ak sa súťažiaci zaoberal témou v súlade s cieľovými požiadavkami na absolventa príslušného študijného odboru a získal umiestnenie na 1.-3. mieste v krajskom kole alebo 1.-5.mieste v celoštátnom kole SOČ).

    Význam súťaže stredoškolskej odbornej činnosti spočíva aj v tom, že mimoriadne úspešní riešitelia sú pri prijímaní na niektoré univerzity v Slovenskej republike zvýhodnení.
     

    Koordinátorkou a metodičkou stredoškolskej odbornej činnosti na našej škole je

    PhDr. Dagmar Tomkuliaková.

     

     

    Kritéria pre SOČ na SSOŠP EBG pre šk. rok 2020/2021:

    1. Stredoškolská odborná činnosť je určená žiakom tretieho ročníka denného štúdia SSOŠP EBG.

    2. Žiaci vypracujú  prácu na tému, ktorú si sami zvolia a ktorá zodpovedá ich študijnému odboru.  Prácu vypracujú za pomoci konzultanta zastrešujúceho daný odborný predmet. Na zvolenie témy a konzultanta majú termín od 1.10. do 15.10. 2020.

    3. Žiaci píšu prácu jednotlivo a podľa kritérií, na ktorých sa dohodli všetci vyučujúci školy. So štruktúrou práce budú žiaci oboznámení na hodinách SJL a API.

    4. Žiaci sú povinní predložiť rozpracovanú prácu konzultantovi minimálne 3x v čase  konzultačných hodín. Dátum a čas povinných konzultácií si dohodnú individuálne, musí sa však konať v týždňoch na to určených.

    5. Termín na odovzdanie práce konzultantovi je 29. január 2021. Prácu je nutné odovzdať v zviazanej podobe spolu s CD.

    6. Školské kolo obhajoby SOČ je naplánované v termíne od 1.2. - 5.2.2021. Víťazná práca môže postúpiť do krajského kola SOČ.

    7. Žiaci budú hodnotení priebežne čiastkovými známkami po každej povinnej konzultácii do odborného predmetu. Hotová práca bude hodnotená nasledovne:

    - za štruktúru práce - známka do SJL,

    - za úpravu práce (formátovanie, okraje, písmo, ...)  - známka do IKT,

    - za obsah (teoretická a praktická časť) + prezentácia a odprezentovanie práce - známka do odborného predmetu.

    8. V prípade otázok organizácie SOČ sa obráťte na metodičku SOČ PhDr. Dagmar Tomkuliakovú