• Informácie COVID-19

     • Vážený rodič, zákonný zástupca,

      v súvislosti so vznikom mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky (šíriacou sa pandémiou COVID – 19) a s tým súvisiacou potrebou zmierniť negatívne dopady na výučbu, je potrebné dodržiavať pokyny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a školstva SR , ktoré boli nariadené stredným školám:

      Zákonný zástupca

      - Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

      - Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

      - Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021.

      - Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Vyhlásenie o bezinfekčnosti, Zdravotný dotazník).

      - V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.


      Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka

      Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti


     • Prázdniny aktívne

     • Prázdniny slúžia najmä na oddych a na načerpanie fyzických i psychických síl na nasledujúci školský rok. Mnohí žiaci čas práznin využijú tiež na brigády. Zmysluplne sa ho rozhodla využiť aj Stela z 2.B.  

      Stela Zumerlingová sa rozhodla, že nebude celé leto iba oddychovať ale, že sa bude venovať aj práci s deťmi. A tak sa z nej na dva mesiace stala detská animátorka. Skvelé je, že to množstvo z toho, čo sa počas školského roka naučí, si môže v lete vyskúšať v praxi. A to je pre ňu tá najlepšia škola. Z referencií, ktoré má je zrejmé, že ju táto práca baví, a že ju robí dobre. A nás to samozrejme veľmi teší. Len tak ďalej :) 

     • Výsledky talentových skúšok

      • výsledky 2. kola talentových skúšok v odbore učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo na pomaturitné štúdium pre šk. rok 2020/2021 si môžete pozrieť po kliknutí SEM
     • Druhé kolo talentových prijímacích skúšok na pomaturitné štúdium

     • Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej EBG v Brezne, rozhodol o uskutočnení prijímacieho konania na nenaplnený počet miest v pomaturitnom štúdiu (druhý termín).

      Uchádzač môže do 31. júla 2020 podať prihlášku (poštou alebo elektronicky) na štúdium na našej škole pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest.

      Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky ostávajú rovnaké ako pri prvom termíne.

      Do 31.7.2020 zároveň každý uchádzač o študijný odbor 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, ktorý podal prihlášku na 2. kolo, absolvuje talentové skúšky dištančnou formou z troch zložiek výchovy:

       

      I. Výtvarná výchova

      téma: ilustrovanie riekanky

      formát: A4

      technika: ľubovoľná - maľba, kresba, koláž, a pod.

      spôsob odoslania: fotografia

       

      II. Hudobná výchova

      téma: detská pesnička

      zadanie: zaspievať a súčasne vyklepkať/vytlieskať/ rytmus

      spôsob odoslania:  audio alebo video nahrávka v trvaní maximálne 30 sekúnd

       

      III. Literárna a jazyková výchova

      téma: rozprávka

      zadanie: prečítať úryvok

      spôsob odoslaniaaudio alebo video nahrávka v trvaní maximálne 30 sekúnd

       

      Do celkového súčtu bodov bude pridelených max. 20 bodov za hudobnú výchovu a literárnu a jazykovú výchovu. Za výtvarnú výchovu max. 10 bodov. Spolu za všetky zložky výchovy, môže teda uchádzač získať max. 50 bodov. 

      Poznámka: Fotografiu, audio alebo video nahrávky zhotovené mobilným telefónom poprosíme posielať na e-mail:

      ebgbrezno1@gmail.com  

      Predmet správy napíšte v uvedenom tvare: meno priezvisko uchádzača - PŠ 2. kolo

      Akceptované budú súbory zaslané do 23.59 hod. dňa 31.7.2020.

      Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené na stránke školy do 07.08.2020. Kód uchádzača vo výsledkovej listine bude vytvorený zo začiatočných písmen mena a priezviska + posledného štvorčíslia rodného čísla. (napr.: Jana Malá, r.č. 065511/7532 = JM7532) 

     • Rozlúčka so školským rokom 2019/2020

     • Dnes nadišiel čas rozlúčky so starým školským rokom, čas bilancovania, odmeňovania i karhania, čas rozlúčky s našimi štvrtáčkami - absolventkami. Na chvíľu sa lúčime so školou aj ostatnými žiakmi či učiteľmi. Veríme, že na jeseň sa vidíme všetci v plnom zdraví a bez obmedzení. Prajeme pekné leto a dovidenia 2.9.2020. 

     • Výsledky talentových skúšok

      • výsledky 2. kola talentových skúšok na denné štúdium si môžete pozrieť po kliknutí TU
      • výsledky talentových skúšok v odbore učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo na pomaturitné štúdium si môžete pozrieť po kliknutí TU
     • Druhé kolo talentových prijímacích skúšok na denné štúdium

     • Na základe prerokovania na pedagogickej rade, riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej EBG v Brezne, rozhodol o uskutočnení prijímacieho konania na nenaplnený počet miest (druhý termín).

      Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na štúdium na našej škole pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest.

      Počet naplnených miest ku dňu 5.6.2020: 16.

      Počet nenaplnených miest ku dňu 5.6.2020: 14.

      Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky ostávajú rovnaké ako pri prvom termíne a nájdete ich TU:

      Do 23.6.2020 každý uchádzač o študijný odbor 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, ktorý podal prihlášku na 2. kolo, absolvuje talentové skúšky dištančnou formou z troch zložiek výchovy:

       

      I. Výtvarná výchova

      téma: ilustrovanie riekanky

      formát: A4

      technika: ľubovoľná - maľba, kresba, koláž, a pod.

      spôsob odoslania: fotografia

       

      II. Hudobná výchova

      téma: detská pesnička

      zadanie: zaspievať a vyklepkať/vytlieskať/ rytmus

      spôsob odoslania:  audio alebo video nahrávka v trvaní maximálne 30 sekúnd

       

      III. Literárna a jazyková výchova

      téma: rozprávka

      zadanie: prečítať úryvok

      spôsob odoslaniaaudio alebo video nahrávka v trvaní maximálne 30 sekúnd

       

      Do celkového súčtu bodov bude pridelených max. 40 bodov za hudobnú výchovu a literárnu a jazykovú výchovu. Za výtvarnú výchovu max. 20 bodov. Spolu za všetky zložky výchovy, môže teda uchádzač získať max. 100 bodov. 

      Poznámka: Fotografiu, audio alebo video nahrávky zhotovené mobilným telefónom poprosíme posielať na e-mail:

      ebgbrezno1@gmail.com  

      alebo na messenger:

      https://www.messenger.com/t/EBG.Brezno

      Predmet správy napíšte v uvedenom tvare: meno priezvisko uchádzača - talentové skúšky 2. kolo

      Akceptované budú súbory zaslané do 23.59 hod. dňa 22.6.2020.

      Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené na stránke školy do 25.6.2020. Kód uchádzača vo výsledkovej listine bude vytvorený zo začiatočných písmen mena a priezviska + posledného štvorčíslia rodného čísla. (napr.: Jana Malá, r.č. 065511/7532 = JM7532) 

     • Informácie pre uchádzačov o denné štúdium

     • Termín zaslania všetkých súborov k dištančnému overeniu jednotlivých schopností je 22.5.2020 do 12.00 hod.. Uvedené súbory (mobilným telefónom zhotovená fotografia a videonahrávky, príp. audionahrávky) zasielajte, na e-mailovú adresu ebgbrezno1@gmail.com, pomenujte ich svojím menom a priezviskom, rovnako do predmetu e-mailu napíšte svoje meno a priezvisko a za pomlčku napíšte: Talentové skúšky.

      Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania bude zverejnený na webovej stránke školy (www.ebgbr.sk) do 26.05.2020.

      A ako by mali vyzerať jednotlivé dokumenty (vaše fotografie či nahrávky)? 

      Inšpiráciu nájdete nižšie:

      VÝTVARNÁ VÝCHOVA: príklad ilustrácie na riekanku: O veveričke - Veverička vrtká, pozdravila krtka. Dobré ráno, dobrý deň, sníval sa mi krásny sen, že som našla pod strechou, vrece plné orechov.

      LITERÁRNA A JAZYKOVÁ VÝCHOVA: čítanie úryvku rozprávky.

      HUDOBNÁ VÝCHOVA: zaspievanie a vytlieskanie rytmu detskej piesne.

     • 4.B...dovidenia

     • Neboli to len štyri roky. Nebola to len spoluúčasť na ceste životom. Nebola to len náhoda, ktorá nás spojila. Boli to chvíle, ktoré pre každú z nás boli zlomové, a ktoré pre každú jednu z nás znamenali veľa. Boli to kroky, ktoré nás denne viedli spoločnou cestou vpred, za svojím cieľom. Síce každú zvlášť, ale istým spôsobom predsa spolu. A bol to osud, ktorý nám doprial byť spolužiačkami a priateľkami. A síce teraz odchádzame, ale určite nie navždy

      PS.: Naš príbeh predsa nekončí...

     • Nová klasifikácia predmetov v čase prerušenia vyučovania

     • V súlade s Usmernením na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 6. apríla 2020 prijala dňa 27.4.2020 jednohlasne pedagogická rada na Súkromnej strednej odbornej škole pedagogickej EBG Brezno nové kritéria hodnotenia jednotlivých predmetov v čase prerušenia vyučovania.

     • Oznam pre žiakov maturitných ročníkov

     • Oznamujeme žiakom švrtého ročníka denného štúdia a žiakom druhého ročníka pomaturitného štúdia, že termín odovzdania záverečných prác svojim konzultantom je do 1. mája 2020 v elektronickej podobe, vo formáte PDF. Konzultant následne vyhotový posudok k záverečnej práci s jej hodnotením do 7. mája 2020. Do 12. mája 2020 škola elektronicky sprístupní výsledné známky z maturitných predmetov. Z nematuritných predmetov bude hodnotenie na koncoročnom vysvedčení absolvoval. Ak žiak nesúhlasí s ohodnotením záverečnej práce alebo s priemerom známok z niektorého maturitného predmetu, elektronicky alebo poštou to oznámi škole. V tom prípade sa maturita resp. obhajoba záverečnej práce uskutoční od 25. mája do 13. júna 2020. Škola do 30. júna vydá koncoročné a maturitné vysvedčenia podľa vypracovaného hramonogramu, ktorý bude uverejnený na stránke školy. Pri prevzatí vysvedčení, žiak odovzdá vytlačenú verziu záverečnej práce. 

     • Exkurzia do Afriky - online

     • Že sa v dnešnej komplikovanej situácii nedá absolvovať exkurzia? A ešte do Afriky? Naša škola dostala ako prvá na Slovensku tú možnosť zažiť projekt "Bistro Afrika" online.

      Mali sme možnosť spoznať nových ľudí a porozprávať sa s nimi, spoznať inú kultúru, zvyklosti, či iný pohľad na našu kultúru a našu krajinu. Ďakujeme Maryam, Alhassane, Benson a zvyšku realizačného tímu tohto projektu za možnosť zažiť africké bistro na vlastnej koži :-) 

      A AKÉ BOLI REAKCIE NAŠICH ŽIAKOV?

      Bolo to celkom dobre, len keby bolo viac času na rozhovor. Napr. mohli nám pustiť videá a fotky ako vyzerá to u nich doma ( určite majú v mobiloch ) a čakal som niečo iné ale aj toto bolo fajn. Určite by som sa zúčastnil ešte niečoho podobného ak bude možnosť.... :-) Majo

      Teším sa, že som mohla spoznať nových ľudí takouto formou :-) bolo to super, ďakujeme   Biba

      Odnášam si rôzne pohľady na život iných ľudí, z iných krajín na Slovensku. Páčila sa mi veľmi táto forma exkurzie, je to niečo nové, veľmi ma to bavilo a zaujímalo, lebo rozprávanie bolo voľné, prirodzené, mohli sme sa ich pýtať otázky - či už zo súkromia alebo všeobecne...Zistila som, že jedlá, ktoré sú obľúbené nie len obyvateľom Slovenska ale aj ľudí z iných krajín. A odnášam si aj motiváciu: skúšať veci, aj keď nám nejdú na prvý krát..a učiť sa veci pre seba, aby sme boli sebestační...Ďakujeme  Megi

     • Niečo pekné na dnes

     • Výtvarné spracovanie básne Emila Boleslava Lukáča v podaní Daniely Úradníkovej (4.B):

       

      Nenávidíme? Milujeme?

      Vrtkavá, vlažná, neláskavá

      je tá naša láska, vieme, vieme.

      Nenávidíme? Milujeme?

       

      Pri vzbĺklej vášni neraz schladne

      krv naša vrelá.

       Horiace ľady sú naše telá.

       

      Samota mrazí. Lásku chceme.

      Tá neprichádza.

      Keď je tu, mrazí viacej. Zrádza.

     • Afrika online

     • Vo štvrtok 23.4.2020 vycestujú žiačky a žiak 2.B a 3.B triedy do tajných zákutí Afriky. Občerstvia sa v Bistre Afrika, kde budú servírované najpravejšie africké špeciality od skúsených znalcov africkej kuchyne. Na tajné ingrediencie sa môžu pýtať priamo šéfkuchára. Ďalšou zastávkou bude africká knižnica. Hovoríte, že „NUDA“ ? Omyl, toto nie je obyčajná knižnica, ale živá, v ktorej knihy samé rozprávajú a odpovedajú na vaše otázky. Toto určite niekto vymyslel, aby sa vyhol povinnému čítaniu...ŠŤASTNÚ CESTU ;-)