• Návšteva CPPPaP v Brezne

     • Dnes sme s prváčkami zavítali do "susedov" na Hradbách, do CPPPaP, aby sme si vypočuli, že vzťahy sú základ nielen v osobnom, ale i v profesijnom živote budúcich pani učiteliek. Nik nám nemôže byť ľahostajný.

     • 22. ročník európskeho dňa jazykov

     • Dnes sme objavovali európske jazyky: 1. každá trieda našla pozdrav Dobrý deň! v rôznych európskych jazykoch; 2. všetky triedy hľadali 10 dôvodov na učenie cudzích jazykov; 3. zaspievali sme škôlkarom detské piesenky v nemčine a angličtine.

      Prečo sa učíme cudzie jazyky?

      Aby sme sa vedeli dorozumieť, aby sme sa nestratili vo svete, aby sme si cibrili pamäť, aby sme si rozvíjali komunikačné schopnosti, osobnostné vlastnosti, aby sme lepšie zarábali, koľko jazykov vieme, toľkokrát sme človekom, spoznávanie krajín, kultúr a ľudí, aby sme rozumeli textom pesničiek a filmom bez dabingu, aby sme mali lepší prístup k informáciám, aby sme prekonali vlastné limity v cudzích jazykoch, aby sme našli nových priateľov.

     • Biela pastelka

     • V týždni dobrovoľníctva sme sa vybrali do ulíc a hľadali pomoc pre nevidiacich a slabozrakých. Veríme, že aj tou malou troškou pomôžeme zlepšiť kvalitu ich všedných dní. Ďakujeme dievčatám z 2.B a všetkým, čo prispeli.

     • Kontra

     • Dnes sme mali možnosť v rámci Divadelnej Chalupky zažiť hru KONTRA s nádychom absurdity a čierneho humoru o dystopickej spoločnosti.

     • Buďme EKO...

     • V stredu sme si užili kus atypický "Ekodeň" oblečení v niečom zo "sekáča" alebo z druhej ruky... Módna polícia žasla, čo všetko sa dá kúpiť za pár evráčikov... Veď posúďte sami

     • Nový školský rok otvorený

     • Slávnostné otvorenie nového školského roka máme úspešne za sebou. Želáme všetkým našim žiakom i pedagogickému zboru aby bol úspešný aj celý jeho priebeh.

     • ISIC 2023

     • Milí študenti!

      Aby ste mohli aj v ďalšom školskom roku využívať svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť.


      Obnovte si platnosť preukazu v dvoch krokoch:


      1) Zakúpte si známku ISIC v hodnote 10€ už počas prvých školských dní.


      Úhradu urobte priamo na sekretariáte našej školy. 


      Spolu s ISIC známkou bude na vás čakať aj kupónová knižka s extra zľavovými kupónmi. J Kupóny si môžete prezrieť tu.


      Alebo si ISIC známku objednajte cez e-shop https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isiceuro/ s možnosťou doručenia na školu (doručenie je zdarma) alebo na adresu domov (kuriérsky poplatok je 3€).


      2) Ak chcete využívať preukaz ako dopravnú kartu v MHD, SAD a ZSSK, postupujte podľa inštrukcií na www.preukazstudenta.sk a uhraďte poplatok 3,60€ za predĺženie dopravnej aplikácie v čipe preukazu.

     • Otvorenie školského roka a bezpríznakovosť

     • ​​​​​​​Našim žiakom oznamujeme, že v súvislosti s aktuálnou epidemickou situáciou treba na začiatku školského roka 2022/2023 predložiť vyhlásenie o bezpríznakovosti. Žiaci prvých ročníkov tlačivo vytlačia a vyplnené prinesú svojim triednym učiteľom.

      ​​​​​​​​​​​​​​Príslušné tlačivo: bezpriznakovost.pdf

      Ostatní študenti tak urobia cez EduPage v časti Žiadosti/Vyhlásenia písomným vyhlásením o bezpríznakovosti.

      Viac informácií nájdete TU

       

      Povinnosti rodiča súvisiace s pandemickou situáciou

      a) Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických  opatrení pri prechode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými  osobnými  ochrannými  pomôckami  v súlade   s   aktuálne   platnými  opatreniami   Úradu  verejného   zdravotníctva  SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR).

      b) Rodič zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška (náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazove vreckovky.

      c) Rodič elektronicky cez aplikáciu EduPage predkladá pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.   d) Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť ospravedlnenku od ošetrujúceho lekára, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť, ktorá môže mať za následok zníženú známku zo správania prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.

      e) V prípade,  že je u žiaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia. Povinnosťou rodiča je aj bezodkladne nahlásenie karantény škole, ak bola žiakovi nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného  zdravotníctva. Za týchto podmienok  nemôže žiak navštevovať školu.

      f) V prípade, že je u žiaka potvrdene ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii  informuje  triedneho  učiteľa  alebo  riaditeľa školy,  aby  mohli  byť  obratom identifikovane úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním.

       

      Rodičom odporúčame predložiť prostredníctvom aplikácie Edupage prípadne písomne Oznámenie o výnimke z karantény.

      Riaditeľ tak v prípade potvrdeného pozitívneho prípadu na ochorenie COVID-19 bude môcť v záujme ochrany zdravia neprekonaných a nezaočkovaných žiakov ich požiadať, aby čo najrýchlejšie opustili priestory školy, no zároveň uplatni výnimku z karantény na tých žiakov, ktorých sa týka.

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

     • Nový školský rok 2022/2023 odštartujeme 5. septembra 2022 od 09.00 hod. v dennom štúdiu.

      Prváčky pomaturitného štúdia budú mať otvorenie školského roka ten istý deň v čase od 13.00 hod., kde dostanú všetky potrebné informácie o štúdiu.

     • Ponuka štúdia špeciálnej pedagogiky

     • Informujeme záujemcov o štúdium špeciálnej pedagogiky, aby na adresu školy zaslali prihlášky na štúdium do dňa 20.8.2022. Uvedený študijný odbor sa bude otvárať v prípade dostatočného záujmu zo strany uchádzačov, o čom Vás budeme informovať na stránke školy. 

       

      Diaľkové špecializačné pomaturitné štúdium pre absolventov pedagogických škôl a akadémií

      Dĺžka štúdia : 2 roky

      Požiadavky na uchádzačov: ukončené úplné stredné odborné vzdelanie pedagogického smeru

      CHARAKTERISTIKA ŠTUDIJNÉHO ODBORU

      Študijný odbor špeciálna pedagogika je pomaturitné špecializačné štúdium absolventov pedagogických škôl a akadémií. Pripravuje študentov pre výchovnú, vzdelávaciu i pracovnú činnosť vo výchovno-vzdelávacích zariadeniach, ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie detí v spolupráci s rodinou a zariadeniami náhradnej výchovy v súlade s ich individuálnymi a vekovými osobitosťami, vrátane zdravotného postihnutia.

      Pripravuje absolventov na prácu s deťmi predškolského veku so zmyslovým, telesným alebo mentálnym postihnutím v špeciálnych materských školách, v špeciálnych triedach materských škôl alebo detí integrovaných medzi intaktnú populáciu.

      Pripravuje absolventov i na prácu v ústavoch sociálnej starostlivosti pre deti mentálne, telesne a zmyslovo postihnuté, ako i pre deti s poruchami správania.

       

      Štúdium sa ukončuje absolventskou skúškou

       

      Vyučovacie predmety pre študijný odbor 7518 Q špeciálna pedagogika

      • Teoretické vzdelávanie

      o   Odborný cudzí jazyk

      o   Základy špeciálnej pedagogiky

      o   Psychológia a patopsychológia

      o   Psychopédia

      o   Patobiológia a starostlivosť o postihnuté dieťa

      o   Sociálna patológia

      o   Sociológia

      o   Neurológia a psychiatria

      o   Základy manažmentu

      o   Foniatria

       

      • Praktická príprava

      o   Aplikovaná informatika

      o   Metodika edukačných činností postihnutých detí

      o   Seminár odbornej praxe

      o   Logopedická intervencia

      o   Etopédia – terapie

      o   Somatopédia – terapie

      o   Muzikoterapia

      o   Arteterapia

      o   Ergoterapia

      o   Metodika telesných cvičení a pohybových hier zdravotne postihnutých a oslabených detí

       

       

      Prihlášku na štúdium si môžete stiahnuť po kliknutí na odkaz nižšie:

     • Slávnostné ukončenie školského roka

     •  

      Príhovor riaditeľa školy PaedDr. Tibora Surového, v ktorom zhodnotil končiaci sa školský rok, poďakoval všetkým žiakom i pedagogickému zboru a samozrejme zaželal pekné prázdniny slávnostne ukončili školský rok 2021/2022.

      Tradične ocenil najlepšie žiačky za ich aktívnu prácu počas celého školského roka. Oceneným ešte raz blahoželáme a všetkým žiakom prajeme príjemné, pohodové a oddychové leto.

     • Spoznávali sme sa navzájom

     • Uplynulý týždeň sme medzi seba zobrali našich budúcich prvákov a vyrazili s nimi do EU centra v Závadke nad Hronom. Tu sme pre nich pripravili pestrý program, počas ktorého sa spoznali navzájom i so svojimi staršími spolužiačkami. 

     • O sexe netradične

     • Dnes sme s umeleckou agentúrou AMOS hovorili o sexe.  Zložili sme si "ružové okuliare" a pozreli sa aj na odvrátenú tvár telesnej lásky. Výchovný program bol obohatený o skvelé songy v podaní hlavných interpretov Aleka a Olivera.

      PS: Ďakujeme aj za prídavky :) 

     • Výletný deň 3.B č.2

     • Objavovanie krás malebnej Španej Doliny, pochod štôlňou Prekop, výhľad z haldy sute Maximilián, adrenalínová Laser Game a cesta klimatizovaným vlakom za odmenu. Nech žijú výlety ;) 

     • Zvýletnelo sa

     • Každý sa teší na koniec roka:) Nielen na blížiace sa prázdniny, ale aj na chvíle výletové...včera naše tretiačky zažili splav Hrona. 

     • Spoznajme sa navzájom

     • Oznamujeme budúcim prvákom a ich rodičom, že spoznávací kemp v EVC Závadka nad Hronom, sa uskutoční v utorok 28. júna 2022. Zraz bude pred školou o 7.45 hod. odkiaľ budú všetci účastníci školským autobusom prevezení na miesto konania. O obed,občerstvenie aj zábavu bude postarané. Tešíme sa na vás :)