• Otvorenie školského roka a bezpríznakovosť

     • ​​​​​​​Našim žiakom oznamujeme, že v súvislosti s aktuálnou epidemickou situáciou treba na začiatku školského roka 2022/2023 predložiť vyhlásenie o bezpríznakovosti. Žiaci prvých ročníkov tlačivo vytlačia a vyplnené prinesú svojim triednym učiteľom.

      ​​​​​​​​​​​​​​Príslušné tlačivo: bezpriznakovost.pdf

      Ostatní študenti tak urobia cez EduPage v časti Žiadosti/Vyhlásenia písomným vyhlásením o bezpríznakovosti.

      Viac informácií nájdete TU

       

      Povinnosti rodiča súvisiace s pandemickou situáciou

      a) Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických  opatrení pri prechode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými  osobnými  ochrannými  pomôckami  v súlade   s   aktuálne   platnými  opatreniami   Úradu  verejného   zdravotníctva  SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR).

      b) Rodič zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška (náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazove vreckovky.

      c) Rodič elektronicky cez aplikáciu EduPage predkladá pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.   d) Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť ospravedlnenku od ošetrujúceho lekára, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť, ktorá môže mať za následok zníženú známku zo správania prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.

      e) V prípade,  že je u žiaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia. Povinnosťou rodiča je aj bezodkladne nahlásenie karantény škole, ak bola žiakovi nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného  zdravotníctva. Za týchto podmienok  nemôže žiak navštevovať školu.

      f) V prípade, že je u žiaka potvrdene ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii  informuje  triedneho  učiteľa  alebo  riaditeľa školy,  aby  mohli  byť  obratom identifikovane úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním.

       

      Rodičom odporúčame predložiť prostredníctvom aplikácie Edupage prípadne písomne Oznámenie o výnimke z karantény.

      Riaditeľ tak v prípade potvrdeného pozitívneho prípadu na ochorenie COVID-19 bude môcť v záujme ochrany zdravia neprekonaných a nezaočkovaných žiakov ich požiadať, aby čo najrýchlejšie opustili priestory školy, no zároveň uplatni výnimku z karantény na tých žiakov, ktorých sa týka.

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

     • Nový školský rok 2022/2023 odštartujeme 5. septembra 2022 od 09.00 hod. v dennom štúdiu.

      Prváčky pomaturitného štúdia budú mať otvorenie školského roka ten istý deň v čase od 13.00 hod., kde dostanú všetky potrebné informácie o štúdiu.