• Druhé kolo talentových prijímacích skúšok na pomaturitné štúdium

     • Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej EBG v Brezne, rozhodol o uskutočnení prijímacieho konania na nenaplnený počet miest v pomaturitnom štúdiu (druhý termín).

      Uchádzač môže do 31. júla 2020 podať prihlášku (poštou alebo elektronicky) na štúdium na našej škole pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest.

      Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky ostávajú rovnaké ako pri prvom termíne.

      Do 31.7.2020 zároveň každý uchádzač o študijný odbor 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, ktorý podal prihlášku na 2. kolo, absolvuje talentové skúšky dištančnou formou z troch zložiek výchovy:

       

      I. Výtvarná výchova

      téma: ilustrovanie riekanky

      formát: A4

      technika: ľubovoľná - maľba, kresba, koláž, a pod.

      spôsob odoslania: fotografia

       

      II. Hudobná výchova

      téma: detská pesnička

      zadanie: zaspievať a súčasne vyklepkať/vytlieskať/ rytmus

      spôsob odoslania:  audio alebo video nahrávka v trvaní maximálne 30 sekúnd

       

      III. Literárna a jazyková výchova

      téma: rozprávka

      zadanie: prečítať úryvok

      spôsob odoslaniaaudio alebo video nahrávka v trvaní maximálne 30 sekúnd

       

      Do celkového súčtu bodov bude pridelených max. 20 bodov za hudobnú výchovu a literárnu a jazykovú výchovu. Za výtvarnú výchovu max. 10 bodov. Spolu za všetky zložky výchovy, môže teda uchádzač získať max. 50 bodov. 

      Poznámka: Fotografiu, audio alebo video nahrávky zhotovené mobilným telefónom poprosíme posielať na e-mail:

      ebgbrezno1@gmail.com  

      Predmet správy napíšte v uvedenom tvare: meno priezvisko uchádzača - PŠ 2. kolo

      Akceptované budú súbory zaslané do 23.59 hod. dňa 31.7.2020.

      Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené na stránke školy do 07.08.2020. Kód uchádzača vo výsledkovej listine bude vytvorený zo začiatočných písmen mena a priezviska + posledného štvorčíslia rodného čísla. (napr.: Jana Malá, r.č. 065511/7532 = JM7532)