• Dôležitý oznam !!!

     • Vážený pedagogický zbor, milé študentky a milí študenti  SSOŠP EBG!

       

      Život prináša rôzne chvíle a situácie, nie na všetky sa dá pripraviť. Momentálne nás všetkých zaskočila situácia, ktorá sa nás všetkých bez rozdielu dotýka a zasahuje do našich životov. Je dôležité  prispôsobiť  sa, bojovať a vo svojej snahe vytrvať. Nikto nevie totiž predpokladať, ako dlho bude momentálna situácia trvať.

      Dostávame príležitosť na previerku vlastného JA.

      Bojovať je potrebné proti vírusu dodržiavaním všetkých všeobecne známych nariadení a krokov tak, aby nedošlo k nakazeniu seba, alebo našich blízkych.

      Prispôsobiť sa znamená okrem iného aj iným spôsobom, než doteraz plniť svoje povinnosti. Jednak domáce a samozrejme aj tie školské. Nie je čas na falošné "hrdinstvá" typu ignorácie  pripájania sa na online výuku, alebo nepracovania na úlohách zadávaných  pedagógmi. Ináč povedané:  každý má venovať maximálne úsilie na štúdium v takých podmienkach, aké momentálne máme. Je dôležité a potrebné byť zodpovedný hlavne voči sebe a vyhradiť si pevný čas na samoštúdium a v tomto úsilí vytrvať.

      Minister školstva včera (24.03.2020) na svojej tlačovej konferencii uviedol, že situácia so zatvorenými školami nekončí 30.03.2020, ale trvá ďalej až do odvolania. Čo to znamená ?

      Že tak skoro do školy ešte nepôjdeme.

      Ďalej uviedol, že štvrtákom sa v tomto šk. roku definitívne odpúšťajú písomné maturitné skúškyVšetky dôležité termíny sa presúvajú a budú upravené v závislosti od termínu ukončenia tejto krízovej situácie. Tiež uviedol, že ústne maturitné skúšky sa budú konať do 14 dní po obnovení vyučovania.

      Vzhľadom k tomu na našej škole posúvame termín odovzdania záverečných maturitných prác. Žiaci maturitných ročníkov v dennom i pomaturitnom štúdiu odovzdajú záverečné práce do 7 dní po obnovení vyučovania.

      O všetkom Vás budeme priebežne informovať na našich webových stránkach.

      Na záver dôležité upozornenie:

      Rozhodnutím riaditeľa školy som zadal vyučujúcim  povinnosť  viesť a vyhodnocovať aktivitu žiakov v tomto období. V prípade opakovanej neospravedlnenej neúčasti na online vyučovaní, nezapájaní sa do domácej prípravy, úloh a testov bude toto vyhodnotené ako porušenie školského poriadku. Na základe toho bude takému žiakovi uložené opatrenie vo výchove a nariadené komisionálne preskúšanie.

      (Toto rozhodnutie nadobúda platnosť dňa 26.03.2020.)

      V Brezne 25.03.2020                                                                                                     

          PaedDr. Tibor Surový

       riaditeľ školy

     • Vyučovanie prerušené !

     • Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. 

      Počas tohto obdobia bude prebiehať samoštúdium žiakov denného i pomaturitného štúdia prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami našej školy. Sledujte preto oznamy v Edupage a v triednych emailoch.  

      V súvislosti zo vzniknutou situáciou sa Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020.

      Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.     

      Termín prijímacích skúšok na SSOŠP EBG v Brezne, t.j. 7. apríl 2020 zatiaľ ostáva nezmenený.

      Vzhľadom k možnej zmene aktuálnej situácie a tým aj k zmene informácií, naďalej odporúčame žiakom a ich zákonným zástupcom sledovať webovú stránku, alebo facebook našej školy.

     • Usmernenia k šíreniu koronavírusu

     • V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v znení PRIPNUTOM NIŽŠIE.

     • Lyžiarsky kurz 2020

     • Predprázdninový týždeň prváčky a prváci absolvovali lyžiarsky kurz už tradične v stredisku Polomka Bučník. Počasie vyšlo, zašportovali si, mnohé sa naučili, lepšie sa spoznali, zabavili aj zasúťažili. A z toho mála čo sme natočili prinášame krátky klip :)