• Požiadavky na talentové skúšky

   • Pre školský rok 2020/2021 - 7649N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

    HUDOBNÁ VÝCHOVA

    Forma: ústna a praktická - individuálna

    Rozsah: overovanie hudobných schopností

    OBSAH:

    1. Spevácke schopnosti:

    • Zaspievať určenú pieseň zo zoznamu piesní, ktoré žiak ovláda.
    • Rozlišovať výšku znejúcich tónov, zaspievať tón, ktorý zaznel na klavíri.

    2. Tonálne a rytmické cítenie:

    • Zaspievať určenú pieseň zo zoznamu piesní podľa vlastného výberu so sprievodom rytmického hudobného nástroja - Orffov inštrumentár, nástroj vedieť pomenovať.
    • Zopakovať hudobný motív správne melodicky a rytmicky.
    • Zopakovať rytmický model vytlieskaním.

    3. Percepčné schopnosti (počúvanie hudby):

    • Rozlišovať vyjadrovacie prostriedky hudby v počutej skladbe.

    Uchádzač so sebou prinesie zoznam 20 ľudových piesní, ktoré vie zaspievať (nie detských).

    Ovládanie hry na hudobnom nástroji nie je podmienkou.

     

    JAZYKOVÁ A LITERÁRNA VÝCHOVA

    Forma: ústna - individuálna

    Rozsah: overovanie jazykových schopností

    OBSAH:

    1. Prednes naučeného textu umeleckej literatúry pre deti a mládež (poézie alebo prózy) s využitím verbálnych a neverbálnych  jazykových prostriedkov, prozodických vlastností reči v rozsahu cca 2. minút. Uchádzač so sebou prinesie text určený na prednes.

    2. Dramatizácia ľudovej alebo autorskej rozprávky s využitím bábok, s uplatnením prozodických vlastností reči (tempo reči, melódia, prízvuk, dôraz...). Bábky a rekvizity si uchádzaš prinesie so sebou.

    Uchádzač so sebou prinesie text určený na prednes a pomôcky pre bábkovú hru.

     

    VÝTVARNÁ VÝCHOVA

    Forma: praktická - individuálna

    Rozsah:  grafické alebo farebné riešenie, priestorová predstavivosť, kompozícia, maliarske alebo kresliarske zručnosti uchádzačov

    OBSAH:

    1. Ilustrácia rozprávky na základe vylosovaného krátkeho úryvku - maľba temperovými alebo vodovými farbami, resp. kombinovaná technika s použitím vodových a temperových farieb, výkres formátu A3.

    2. Vyhotovenie 3D objektu z papiera (biely výkres A4 a farebný papier A5) alebo modelovacej hmoty (plastelína,hlina, cesto). Ďalšie pomôcky: nožnice, lepidlo, špajle resp. modelovacie špachtle. Vyhotovený objekt má byť odvodený z úryvku rozprávky, na ktorú uchádzač vyhotovil ilustráciu a mal by byť dôležitým prvkom deja, alebo ho dotvárať (napr. hlavná alebo vedľajšia postava, časť architektúry, zvieracia figúra, dekoratívny predmet, atď.).

     

    TELESNÁ VÝCHOVA

    Forma: praktická – individuálna

    Rozsah: úroveň pohybových schopností

    OBSAH:

    1. Rytmicko-pohybová zostava na vybranú pieseň podľa vlastného výberu v časovom limite 1 minúty (s využitím polkového a valčíkového kroku, jelenieho skoku, čertíka, váhy predklonmo a kotúľov).

    2. Skoky cez švihadlo: znožmo, na jednej nohe, preskoky striedavo z jednej nohy na druhú.

    3. Športové hry: Volejbal – obojručné odbíjanie lopty zhora, obojručné odbíjanie lopty zdola. Prihrávky vo dvojici (obojručne zhora, zdola).

     

    Všetci uchádzači si so sebou prinesú športové oblečenie (tričko, legíny alebo tepláky, športovú obuv do telocvične) a vlastné CD alebo USB kľúč s hudbou.