• SOČ

    • je súťaž Štátneho inštitútu odborného vzdelávania na Slovensku. Zameraná je na 17 odborných oblastí a záujmovú činnosť žiakov denného štúdia gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií vo veku od 15 do 21 rokov. Je zväčša prípravou na praktickú maturitnú skúšku.

     Práci na tejto činnosti sa venujú v škole v čase vyučovacieho procesu aj mimo vyučovania vo svojom voľnom čase. Žiaci svoju prácu môžu riešiť samostatne alebo v kolektíve a za pomoci školiteľa alebo konzultanta, ktorého meno a pracovisko uvedú na titulnom liste písomnej časti svojej práce.

     Cieľom súťaže je podpora talentu a vyhľadávanie nadaných žiakov, rozvíjanie tvorivosti, vedomostí a odborných teoretických alebo praktických skúseností. Podmienkou je písomná odborná práca a registrácia.

     Zrealizovaný projekt sa najprv obhajuje na školskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti a po postúpení nasleduje jej krajské kolo. Pri úspechu na krajskom kole má žiak možnosť obhajoby projektu aj na medzinárodných súťažiach. Výsledky bývajú zohľadnené pri prijímaní na vysokú školu.