• Ponuka štúdia špeciálnej pedagogiky

     • Informujeme záujemcov o štúdium špeciálnej pedagogiky, aby na adresu školy zaslali prihlášky na štúdium do dňa 20.8.2022. Uvedený študijný odbor sa bude otvárať v prípade dostatočného záujmu zo strany uchádzačov, o čom Vás budeme informovať na stránke školy. 

       

      Diaľkové špecializačné pomaturitné štúdium pre absolventov pedagogických škôl a akadémií

      Dĺžka štúdia : 2 roky

      Požiadavky na uchádzačov: ukončené úplné stredné odborné vzdelanie pedagogického smeru

      CHARAKTERISTIKA ŠTUDIJNÉHO ODBORU

      Študijný odbor špeciálna pedagogika je pomaturitné špecializačné štúdium absolventov pedagogických škôl a akadémií. Pripravuje študentov pre výchovnú, vzdelávaciu i pracovnú činnosť vo výchovno-vzdelávacích zariadeniach, ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie detí v spolupráci s rodinou a zariadeniami náhradnej výchovy v súlade s ich individuálnymi a vekovými osobitosťami, vrátane zdravotného postihnutia.

      Pripravuje absolventov na prácu s deťmi predškolského veku so zmyslovým, telesným alebo mentálnym postihnutím v špeciálnych materských školách, v špeciálnych triedach materských škôl alebo detí integrovaných medzi intaktnú populáciu.

      Pripravuje absolventov i na prácu v ústavoch sociálnej starostlivosti pre deti mentálne, telesne a zmyslovo postihnuté, ako i pre deti s poruchami správania.

       

      Štúdium sa ukončuje absolventskou skúškou

       

      Vyučovacie predmety pre študijný odbor 7518 Q špeciálna pedagogika

      • Teoretické vzdelávanie

      o   Odborný cudzí jazyk

      o   Základy špeciálnej pedagogiky

      o   Psychológia a patopsychológia

      o   Psychopédia

      o   Patobiológia a starostlivosť o postihnuté dieťa

      o   Sociálna patológia

      o   Sociológia

      o   Neurológia a psychiatria

      o   Základy manažmentu

      o   Foniatria

       

      • Praktická príprava

      o   Aplikovaná informatika

      o   Metodika edukačných činností postihnutých detí

      o   Seminár odbornej praxe

      o   Logopedická intervencia

      o   Etopédia – terapie

      o   Somatopédia – terapie

      o   Muzikoterapia

      o   Arteterapia

      o   Ergoterapia

      o   Metodika telesných cvičení a pohybových hier zdravotne postihnutých a oslabených detí

       

       

      Prihlášku na štúdium si môžete stiahnuť po kliknutí na odkaz nižšie:

     • Slávnostné ukončenie školského roka

     •  

      Príhovor riaditeľa školy PaedDr. Tibora Surového, v ktorom zhodnotil končiaci sa školský rok, poďakoval všetkým žiakom i pedagogickému zboru a samozrejme zaželal pekné prázdniny slávnostne ukončili školský rok 2021/2022.

      Tradične ocenil najlepšie žiačky za ich aktívnu prácu počas celého školského roka. Oceneným ešte raz blahoželáme a všetkým žiakom prajeme príjemné, pohodové a oddychové leto.

     • Spoznávali sme sa navzájom

     • Uplynulý týždeň sme medzi seba zobrali našich budúcich prvákov a vyrazili s nimi do EU centra v Závadke nad Hronom. Tu sme pre nich pripravili pestrý program, počas ktorého sa spoznali navzájom i so svojimi staršími spolužiačkami.