• 7649 N Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

    • Diaľkové kvalifikačné pomaturitné štúdium
      
     Dĺžka štúdia : 2 roky
      
     Požiadavky na uchádzačov: ukončené úplné stredné odborné vzdelanie
      

     Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

     V pracovných pozíciách ako učitelia v materskej škole, vychovávatelia, vychovávatelia v školskom klube detí, pomocní učitelia v materskej škole, pedagogickí asistenti v školách, pedagogickí pracovníci v centrách voľného času, súkromní podnikatelia v oblasti poskytovania starostlivosti o deti, vychovávatelia v detskom domove, domove mládeže.

      
     Vyučovacie predmety pre študijný odbor 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo:
      
     • Teoretické vzdelávanie
     o   Pedagogika
     o   Špeciálna pedagogika
     o   Psychológia
     o   Biológia a starostlivosť o zdravie
     o   Metodika hudobnej výchovy
     o   Metodika výtvarnej výchovy
     o   Metodika telesnej výchovy
     o   Metodika literárnej a jazykovej výchovy
      
     • Praktická príprava
     o   Tvorivá dramatika
     o   Hra na hudobný nástroj
     o   Aplikovaná informatika
     o   Seminár odbornej praxe