• Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

   • Dĺžka štúdia: 4 roky

    Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

    • podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy,
    • zdravotná spôsobilosť,
    • úspešné absolvovanie talentovej skúšky

    Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška

    Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie

    Poskytnutý stupeň vzdelania:

    • Stredné odborné vzdelanie
    • ISCED 3A

     

    Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

    V pracovných pozíciách ako učitelia v materskej škole, vychovávatelia, vychovávatelia v školskom klube detí, pomocní učitelia v materskej škole, pedagogickí asistenti v školách, pedagogickí pracovníci v centrách voľného času, súkromní podnikatelia v oblasti poskytovania starostlivosti o deti, vychovávatelia v detskom domove, domove mládeže. 

     

    Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):

    • študijné odbory pomaturitného štúdia pre absolventov štvorročných študijných odborov nadväzujúcich na predchádzajúci odbor štúdia – štúdium v odbore špeciálna pedagogika a príbuzných odboroch

     

    • štúdium na vysokých školách pedagogického a humanitného zamerania v študijných odboroch pedagogika, predškolská a elementárna pedagogika, špeciálna pedagogika, štúdium učiteľstva všeobecno-vzdelávacích predmetov, andragogika a iné pedagogické a humanitné odbory